POZNAJ W PRAKTYCE zasady poboru PODATKU U ŹRÓDŁA, umów międzynarodowych, zatrudniania cudzoziemców w Polsce i delegowania pracowników poza terytorium kraju

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00)

Adresaci: szkolenie jest dedykowane osobą które zajmują się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności, osobą które na co dzień zajmują się rozliczaniem osób zatrudnionych poza terytorium kraju oraz cudzoziemców w Polsce, osobą które planują otwarcie oddziału swojej firmy zagranicą jak również planują otwarcie działalności poza terytorium kraju

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:

Celem kursu jest nauczenie uczestników zastosowania w praktyce uregulowań polskich i unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników poza terytorium kraju, zatrudniania cudzoziemców w Polsce a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Dodatkowo celem kursu jest omówienie i wdrożenie zasad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium kraju, zasad poboru podatku u źródła, zasad stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i rozliczania dochodów zagranicznych w Polskim PIT.

Zakres merytoryczny:

Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań zatrudniania pracowników oraz prowadzenia działalności poza granicami kraju. Omówione zostaną obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych oraz obowiązki osób prowadzących działalność poza granicami kraju. Kurs prowadzony jest przez praktyka w formie warsztatu, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów co pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć zawiłe zagadnienia jakim jest zatrudnianie pracowników i prowadzenie działalności poza terytorium kraju.

Korzyści:

 • Poznasz zasady poboru podatku u źródła w ustawach podatkowych i z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Dowiesz się kiedy powstanie zakład zagranicą i jakie będziesz miał obowiązki
 • Poznasz zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce na podstawie zezwolenia i bez zezwolenia tylko na oświadczenie w procedurze uproszczonej
 • Dowiesz się jak delegować opiekunki do Nieniec
 • Poznasz zasady delegowania cudzoziemców z Polski do innych krajów UE
 • Zapoznasz się z obowiązkami płatnika przy oddelegowaniu pracowników
 • Zdobędziesz wiedze na temat oskładkowania dochodów oraz warunków uzyskania A1

Program:

 1. Delegowanie kontra oddelegowanie pracowników podobieństwa i różnicę
 2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Jakie dokumenty musi posiadać cudzoziemiec z Państw Trzecich aby mógł legalnie świadczyć pracę na terenie RP?
 • Zezwolenie o pracę
 • Procedura uproszczona – praca na podstawie oświadczenia
 • Test rynku pracy – kiedy nie jest wymagany
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 1. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą
 • Diety i wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego za granice
 • Inne świadczenia związane z podróżą służbową
 • Zagraniczne podróże służbowe
 1. Zasady zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

Zasady przeliczania dochodów wyrażonych w walutach obcych

 1. Rezydencja podatkowa pracownika
 • Certyfikat rezydencji
 1. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Dochody z umów o pracę
  • Oddelegowanie pracownika za granicę przez polska firmę
  • Praca u zagranicznego pracodawcy
  • Obcokrajowcy zatrudnieni na umowę o pracę przez polskie firmy
 • Umowa zlecenie, umowa o dzieło
 • Dochody z emerytury i renty
 • Dochody z nieruchomości
 • Dochody członków zarządu
 • Dochody z działalności gospodarczej, pojęcie „miejsca faktycznego zarządu”
 • Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw – zagraniczny zakład, zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, definicja zakładu, zasady ustalania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zakładu
 • Opodatkowanie pozostałych dochodów
 • Opodatkowanie innych dochodów związanych z działalnością gospodarczą
  żegluga morska, transport międzynarodowy, korygowanie zysków przedsiębiorstw powiązanych, dywidendy, odsetki, należności licencyjne, podatek u źródła
 • Przykłady praktyczne
 1. Świadczenie usług za granicą, świadczenie usług w ramach „polskiej działalności”, swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, zakładanie firmy w wybranym kraju
 2. Zagraniczny zakład, wybrane formy zakładu: biuro, budowa, zależny przedstawiciel, handel elektroniczny zakładanie firmy w wybranym kraju
 3. Podmioty powiązane – obowiązek współpracy na zasadach rynkowych regulacje krajowe i międzynarodowe, metody szacowania cen transferowych, dokumentacja cen transferowych
 4. Raje podatkowe – czy rzeczywiście pozwalają na zmniejszenie podatków? Pojęcie rajów podatkowych, korzyści związane z wykorzystaniem rajów podatkowych, ograniczenia wynikające z polskich przepisów, przykłady rajów: Wyspy Bahama, Gibraltar, Kajmany
 5. Kraje „przyjazne podatkowo”, niebędące rajami podatkowymi Cypr, Stan Delaware,
 6. Podatek u źródła
 • Status podmiotu
 • Dochody na terytorium RP
 • Tytuły podlegające opodatkowaniu
 • Odsetki
 • Zasady poboru podatku od odsetek
 • Należności licencyjne
 • Zasady poboru podatku od należności licencyjnych
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Zwolnienie
 • Bilety lotnicze
 • Zmiany CIT – bilety lotnicze a podatek u źródła – zmiana od 12.08.2017 r.
 • Usługi niematerialne
  • Szczególne rodzaje usług niematerialnych
  • Zasady poboru podatku przy usługach niematerialnych
  • Zyski z przedsiębiorstw
  • Dywidendy
  • Zasady poboru podatku u źródła
  • Obowiązki dokumentacyjne
 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami kraju
 • Zaświadczenia A1
 • Obowiązki płatnika
 • PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 1. Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, zasady koordynacji w Unii Europejskiej, przejściowe wykonywanie działalności w drugim państwie, jednoczesne świadczenie usług w kilku państwach, zbieg tytułów do ubezpieczeń
 2. Ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność na terenie kilku państw.
 3. Wybrane zagadnienia
 • Małżonek-obcokrajowiec a możliwość wspólnego rozliczenia się
 • Zmiana rezydencji w trakcie roku podatkowego
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania przewidziane w umowach z poszczególnymi krajami

 

Metodyka ewaluacji:

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych
 • Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek

ver:s3cj6746kh0ba638t808