Procedura Reklamacji

Procedura Reklamacji usług szkoleniowych realizowanych przez Kancelarię Szkoleniowo – Podatkową Niziołek & Niziołek Spółka Cywilna dotyczy zarówno szkoleń o charakterze zamkniętym, realizowanych na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa jak i usług o charakterze otwartym.

Reklamacje należy zgłaszać na Formularzu Zgłoszenia Reklamacji w formie pisemnej, listem poleconym lub drogą elektroniczną, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji usługi szkoleniowej.

Kancelaria Szkoleniowo – Podatkowa Niziołek & Niziołek Spółka Cywilna
ul. Zwycięstwa 16 / II
44-100 Gliwice
Tel: + 48 696 665 699
Mail: kontakt@Niziołek-szkoleniapodatkowe.pl

W celu uniknięcia subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń reklamacja nie zostanie uwzględniona jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest wyższa niż 3.0 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanych z ankiet ewaluacyjnych.

Natomiast wszelkie uwagi będą wykorzystane do doskonalenia podnoszenia jakości usług świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych.

Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
•  możliwość konsultacji indywidualnych,
•  bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne,
•  bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce,
•  zniżka 10% na kolejne szkolenie,
•  zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu
realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie
terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości.

Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji, Kancelaria Szkoleniowo – Podatkowa Niziołek & Niziołek Spółka Cywilna wyznaczy uczestnikowi szkolenia 7 dniowy termin na złożenie zgłoszenie ponownie.