PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ od podstaw do samodzielnego księgowego

Kurs sześciodniowy (2 x 3 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane dla osób, które pracują w działach księgowo-podatkowych firm a które chciałyby zapoznać się z tą tematyką prowadzenia ksiąg handlowych, zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalającą na wykonywanie czynności związanych z pełną księgowością, oraz wszelkich osób zajmujących się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności w tym zakresie.

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna flipchart

Cel szczegółowy:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego oraz podniesienie kwalifikacji osób już pracujących w działach księgowych czy ubiegających się o stanowisko samodzielnego księgowego.

Zakres merytoryczny:

Ukończenie kursu to także przygotowanie do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego poprzez ugruntowanie posiadanej przez uczestników wiedzy. Nasza trenerka w czytelny sposób usystematyzuje pojęcia z zakresu rachunkowości. Z chęcią podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w trakcie swojej wieloletniej pracy na stanowisku księgowego. Uwydatni obszary na które należy zwrócić szczególną uwagę oraz pokaże sposoby eliminacji wielu ryzyk związanych z pracą w działach księgowości. Zdobyte kwalifikacje pomogą uczestnikom zwiększyć pewność siebie i odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Zajęcia na kursie księgowości prowadzone są metodą krótkich wykładów przeplatanych dużą ilością praktycznych zadań opartych na dekretacji dokumentów księgowych. Na kursie uczestnicy nabędą także umiejętności w sporządzaniu sprawozdań finansowych

Korzyści:

 • Nauczysz się podstaw pełnej księgowości w praktyce
 • Poznasz zasady prowadzenia ksiąg, ewidencji operacji gospodarczych
 • Dowiesz się jak rozliczać koszty Zespołu 4 i 5
 • Nauczysz się sprawozdawczości finansowej
 • Poznasz procedury związane z ustaleniem wyniku finansowego
 • Samodzielnie sporządzisz bilans i rachunek zysków i strat
 • Poznasz zasady księgowości organizacji pozarządowych
 • Nauczysz się zasad księgowości Wspólnot Mieszkaniowych

Program:

 1. Rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady
 • Pojęcie i zakres rachunkowości. Historia rachunkowości
 • Podstawowe zasady rachunkowości
 • Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce

 

 1. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania
 • Charakterystyka środków gospodarczych (aktywa)
 • Źródła pochodzenia składników majątkowych (pasywa)
 • Bilans – zestawienie aktywów i pasywów

 

 1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Nadrzędne zasady rachunkowości
 • Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości
 • Elementy ksiąg rachunkowych
 • Charakterystyka dokumentów księgowych.

 

 1. Ewidencja operacji gospodarczych
 • Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania
 • Plan kont
 • Konta niebilansowe – ich charakterystyka
 • Ewidencja syntetyczna i analityczna
 • Dowód księgowy

 

 1. Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych (Zespół „0”)
 • Charakterystyka środków trwałych
 • Metody amortyzacji środków trwałych
 • Ewidencja zmian w środkach trwałych
 • Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych

 

 1. Wartości niematerialne i prawne
 • Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych
 • Amortyzacja bilansowa tych składników
 • Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników

 

 1. Aktywa pieniężne i ich ewidencja. (Zespół „1”)
 • Obrót gotówkowy – jego ewidencja
 • Środki pieniężne na rachunkach bankowych
 • Pozostałe rozrachunki z bankiem
 • Inne aktywa pieniężne

 

 1. Rozrachunki w księgach rachunkowych. (Zespół „2”)
 • Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
 • Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, w tym z tytułu reklamacji.
 • Rozrachunki wyrażone w walutach obcych

 

 1. Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy. (Zespół „3)
 • Wycena zapasów metodą ceny rzeczywistej.
 • Metoda ceny ewidencyjnej.
 • Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
 • Rozchody materiałów – ewidencja.
 • Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.
 • Ćwiczenia

 

 1. Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej. (Zespół „4” i „5”)
 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
 • Układ rodzajowy kosztów.
 • Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
 • Warianty ewidencyjne kosztów.
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 • Wycena i ewidencja produktów

 

 1. Przychody podstawowej działalności operacyjnej
 • Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.
 • Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
 • Sprzedaż towarów i materiałów

 

 1. Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego
 • Tworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania.
 • Odpisy aktualizujące wartość należności.
 • Inwentaryzacja – metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic.
 • Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
 • Procedury ustalania wyniku finansowego netto

 

 1. Sprawozdawczość finansowa
 • Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
 • Układ i zawartość informacyjna bilansu.
 • Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
 • Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.

 

 1. Przykład całościowy: od bilansu do bilansu.

 

 1. Sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

 

 1. Podstawowe źródła prawa regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych:
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 1. Działalność pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna oraz jej prowadzenie na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych)
 1. Organizacje pożytku publicznego
 1. Wolontariat
 1. Fundacje
 • cel ustanowienia fundacji
 • statut
 • rejestracja (znaczenie Krajowego Rejestru Sądowego)
 • nadzór
 1. Stowarzyszenia
 • ogólna definicja i cele stowarzyszenia
 • stowarzyszenie zwykłe
 • stowarzyszenie zarejestrowane
 • powołanie stowarzyszenia (statut stowarzyszenia i jego obligatoryjne elementy statutu)
 • warunki ważności uchwał
 • sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich, g) zasady wprowadzania zmian w statucie
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia
 • struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, jeżeli stowarzyszenie zamierza tworzyć takie jednostki
 • rejestracja stowarzyszeń
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie
 • nadzór nad stowarzyszeniami
 • majątek stowarzyszenia
 • rozwiązanie (likwidacja)
 • stowarzyszenia
 1. Księgowość w organizacjach pozarządowych (od planu kont do sprawozdania finansowego; obowiązki organizacji jako płatnika podatku)
 1. Podstawy prawne funkcjonowania Wspólnot mieszkaniowych
 1. Rachunkowość finansowa Wspólnot mieszkaniowych;
 1. Podstawowe zagadnienia problematyki podatkowej (podatek VAT i PDOP)

 

Metodyka ewaluacji

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków ze sporządzonego samodzielnie przez uczestnika sprawozdania finansowego
 • Ankiet ewaluacji

 

Prowadząca: Agnieszka Olborska