Niezawodny sposób jak zminimalizować ryzyko negatywnych skutków kontroli podatkowej i celno-skarbowej -warsztaty praktyczne.

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci: szkolenie dedykowane jest przede wszystkim dla osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami które na co dzień mają styczność z organami podatkowymi i które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności w tym zakresie. Szkolenie ponadto skierowane jest do wszystkich osób mających kontakt z organami kontroli, w szczególności do dyrektorów finansowych, członków zarządu i kontrolerów finansowych oraz przedsiębiorców.

 

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikowi wiedzy i umiejętności dotyczącej zasad przeprowadzania kontroli podatkowej i celno-skarbowej oraz przekazanie wiedzy i umiejętności wdrożenia JPK w firmie

Zakres merytoryczny:

Zakres kursu obejmuje przekazanie uczestnikowi wiedzy i umiejętności dotyczącej zasad przeprowadzania kontroli podatkowej i celno-skarbowej tak aby każdy poznał swoje prawa a podejmując określone działania mógł zminimalizować ryzyko wydania w przez organ podatkowy niekorzystnej decyzji, zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu odwoławczym lub w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Ponadto na kursie zostanie przekazana wiedza i przećwiczona praktycznie, na temat wprowadzonego JPK oraz sposobów przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej. Uczestnicy także dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie kontroli podatkowej – JPK, dzięki przedstawieniu licznych wyjaśnień Ministerstwa Finansów uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania, przekazana wiedza wpłynie na spełnienie obligatoryjnego wymogu stworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wyeliminuje ryzyko operacyjne popełnienia błędów.

Program:

 1. Postępowanie podatkowe a kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa i czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa. Podobieństwa i różnice.
 2. Prawa podatnika w trakcie czynności prowadzonych przez organy podatkowe
 3. Rola dowodów w postępowaniach prowadzonych przez organy
 4. Obszary szczególnej uwagi organów podatkowych
 5. Kontrola wewnętrzna – rodzaje, sposoby, obszary
 6. Sposób, tryb i zasady dokonywania korekt w zapisach księgowych, poprawiania błędów na dokumentach, zapisów dotyczących poprawionych dokumentów i duplikatów dokumentów, księgowanie korekt faktur w poprawnych okresach, korekty zeznań rocznych i obowiązki z tym związane
 7. Usuwanie zaległości księgowych
 8. Korekty deklaracji
 9. Złożenie deklaracji po raz pierwszy po terminie
 10. Czynny żal jako sposób na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych
 11. kontrola podatkowa – przebieg, prawa obowiązki stron, omówienie czynności kontrolnych.
 12. Kontrola celno- skarbowa – przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej, przebieg postępowania
 13. zakończenie kontroli- protokoły, decyzje
 14. środki odwoławcze, zaskarżenia rozstrzygnięć, rozprawa administracyjna
 15. omówienie sposobów zmniejszenia ryzyka osobistego (pracownicy, firmy zewnętrzne, ubezpieczenie OC)
 16. Skutki wprowadzenia JPK na sprawność i skuteczność prowadzonych kontroli podatkowych?
 • Czynności sprawdzające
 • Kontrole podatkowe
 • Postepowania podatkowe
 • Postępowania kontrolne
 1. Obligatoryjny obowiązek stosowania JPK
 • Podstawy prawne
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku stosowania JPK
 • Konsekwencje nie wywiązania się z obowiązku przekazywania JPK bez wezwania
 1. Ćwiczenia praktyczne

Metodyka ewaluacji:

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych
 • Ankiet ewaluacji

 

Prowadząca: Marta Niziołek

ver:ylanatkv1k7u46ff3mfa