Sekrety KPiR i RYCZAŁTU w praktyce z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )

 Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane dla osób pracujących w działach księgowo-podatkowych firm, które chciałyby zapoznać się z tematyka uproszczonej księgowości i zdobyć umiejętności i wiedzę pozwalającą na wykonywanie czynności związanych z księgowością w małej firmie, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności w tym zakresie.

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego jako elementu nierozerwalnie związanego z prowadzeniem księgowości w małej firmie.

Zakres merytoryczny:

 Na kursie zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu PKPiR, nauczysz się dobierać właściwą formę opodatkowania, zdobędziesz umiejętności jak najkorzystniej amortyzować środki trwałe. Podczas ćwiczeń praktycznych, dowiesz się jak prowadząc PKPiR zoptymalizować zobowiązania podatkowe.  Dowiesz się jak się bronić w razie sporu z fiskusem. Na licznych przykładach przedstawimy zapisy księgowe w PKPiR, a także wyjaśnimy jakie koszty i przychody zaliczamy do kosztów i przychodów podatkowych. Zaprezentujemy otwarcie PKPiR na dany rok podatkowy, oraz co należy zrobić w sytuacji kiedy zamykamy podatkową książkę przychodów i rozchodów. Podczas warsztatów nauczysz się w praktyce stosować przepisy prawa podatkowego, oraz prowadzić PKPiR.  Na kursie zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące rozliczania ryczałtu ewidencjonowanego. Kurs prowadzony jest przez praktyka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa.

 

 Program:

 I.  Książka przychodów o rozchodów

   • Prowadzenie księgi
    • Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR
    • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia KPiR
    • Warunki jakie musi spełniać księga
    • Księga nierzetelna i konsekwencje
   • Zapisy w księdze
    • Omówienie zasad
   • Ewidencje
    • Wyposażenia
    • Środków trwałych
    • Sprzedaży
    • Związane z samochodem
    • inne
   • Dowody księgowe
    • Faktura
    • Faktura korygująca
    • Dowody wewnętrzne
   • Zamkniecie księgi
    • Spis z natury
    • Ustalenie dochodu w trakcie i na koniec roku
   • Przykłady księgowań
   • Dotacje, refundacje, darowizny w PKPiR
   • KPiR niewadliwa, rzetelna
   • PKPiR – problemy praktyczne

II.  Przychody

   • Moment powstania przychodu
   • Przychody z działalności podstawowej
   • Przychody pozostałe
   • Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku
   • Dotacje, subwencje, dopłaty
   • Odsetki
   • Inne przychody
   • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
   • Dokumentowanie przychodów
   • Księgowanie przychodów
   • Przychody ze sprzedaży towarów i usług
   • Przychody w walutach obcych, różnice kursowe
   • Rabaty i ich dokumentowanie
   • Zwroty towarów, reklamacje

Koszty

   • Koszty według rodzajów
   • Koszty zakupu materiałów i towarów
   • Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
   • Koszty wynagrodzeń – umowy cywilnoprawne
   • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
   • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
   • Koszty i przychody przyszłych okresów
   • Remanent początkowy, końcowy i remanent w trakcie roku
   • memoriałowo czy kasowo? – czyli jakie są różnice
   • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania
   • Wydatki stanowiące koszty uzyskania po spełnieniu innych warunków
   • Dokumentowanie kosztów
   • Koszty związane z nieodliczonym podatkiem VAT
   • Moment księgowania kosztów
   • Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
   • Koszty związane z prowadzeniem działalności w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność przedsiębiorcy
   • Szczególny moment powstania kosztu
   • Księgowanie poszczególnych rodzajów kosztów w PKPiR
   • Księgowanie kosztów w czasie
   • Przypadki, w których następuje korekta kosztów uzyskania przychodów w przykładach
   • Reprezentacja i reklama
   • Problemy praktyczne, interpretacje indywidualne i orzecznictwo
   • Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne właścicieli i wspólników – dokumentowanie i ewidencjonowanie, kwalifikacja wydatków jako kosztów uzyskania
   • Rozliczanie i dokumentowanie kosztów poniesionych w walutach obcych, transakcje z podmiotami z krajów UE i spoza UE
   • Premie, rabaty, bonusy, reklama, reprezentacja, sponsoring – problemy podatkowe, dokumentowanie i ewidencjonowanie.
   • Zawieszenie i likwidacja działalności – operacje wykonywane w trakcie zawieszenia i po likwidacji, obowiązki podatkowe podatników prowadzących PKPiR, zmiana przeznaczenia składników majątku w związku z zawieszeniem lub likwidacją

 IV.  Środki trwałe

   • Środek trwały
   • Wartości niematerialne i prawne
   • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej
   • Ujawnienie środka trwałego
   • Środki trwałe używane przez poprzedniego właściciela – wycena, ustalenie wartości początkowej
   • Odpisy amortyzacyjne
   • Rodzaje amortyzacji
   • Remont a modernizacja
   • Amortyzacja jednorazowa
   • Amortyzacja w praktyce
   • Likwidacja, zbycie, utrata środka trwałego
   • Utrata własności technologicznych środka trwałego
   • Przykłady operacji wiązanych z amortyzacją

 V.  Problemy szczególne

   • Pomyłki w PKPiR: okresy bieżące i zamknięte, rozliczanie „odnalezionych” faktur – podatki dochodowe, VAT, wprowadzenie składników majątku osobistego do działalności gospodarczej i wycofanie składników majątku z działalności gospodarczej do majątku osobistego, dokumentowanie zakupów od osób fizycznych, dokumentowanie transakcji gotówkowych, metoda memoriałowa i kasowa – rozliczenia na przełomie roku, rozliczenia wydatków za okres dłuższy niż rok
   • Przepisy szczególne przy nabyciu i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, korygowanie dokumentów księgowych, zmiana formy rachunkowości, zmiana przeznaczenia towarów handlowych, ustalenie dochodu z tytułu zbycia składników majątku, dokumenty przekazywane w formie elektronicznej – warunki, procedury, rozwiązania problemów praktycznych, remonty i działania modernizacyjne, szczególne momenty powstawania kosztów i przychodów.

 VI.  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

   • Kto może wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej?
   • Zasady wyboru ryczałtu przez jednoosobowego przedsiębiorcę oraz wspólników spółki.
   • Łączenie ryczałtu w jednej działalności z zasadami ogólnymi (liniowy, skala) w drugiej działalności.
   • Wyłączenie opodatkowania ryczałtem – kto nie może wybrać ryczałtu jako formy opodatkowania?
   • Skutki utraty prawa do stosowania ryczałtu w trakcie roku.
   • Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
   • Stawki ryczałtu przewidziane w ustawie.
   • Zasady ustalania właściwej stawki ryczałtu – wolne zawody, działalność wytwórcza, działalność usługowa w zakresie handlu, działalność gastronomiczna, programiści, lekarze, usługi marketingowe, inne.
   • Stawka ryczałtu właściwa dla przychodów ze zbycia środka trwałego oraz nieruchomości.
   • Wybór właściwej stawki ryczałtu na przykładzie wybranych interpretacji Dyrektora KIS.
   • Jak zabezpieczyć podatnika przed błędnym ustaleniem stawki ryczałtu?

 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

  

Prowadząca: Marta Niziołek