AKADEMIA VAT - WARSZTATY PRAKTYCZNE dla PROFESJONALISTÓW z uwzględnieniem ZMIAN na 2021r

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, pracownikom działów księgowo-podatkowych, którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz zaktualizować wiedzę z zakresu podatku VAT i wykorzystać ją w praktyce

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:

Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku VAT z uwzględnieniem zmian, które weszły w 2020r, zmian na 2021r oraz te, które wejdą w trakcie 2021r.

W czasie zajęć uczestnicy kursu nabędą wiedzę o obowiązku podatkowym, jakie podatnicy mają przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT. Istotne jest również to, że kurs prowadzony jest przez praktyka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa.

Program:
I. Podatek od towarów i usług w 2021 roku aktualne problemy oraz zmiany w trakcie 2021r

II. SLIM VAT oraz pozostałe zmiany przygotowane przez Ministerstwo Finansów na 2021 r

 • Zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
 • Nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego,
 • Nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
 • Wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
 • Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
 • Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
 • Nowe zasady przeliczania kursów walut,
 • Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
 • Zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych),
 • Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych,

III. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT od 1 października 2020 r

 • Zmiana struktury JPK_VAT,
 • Dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
 • Kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT – wyjaśnienia MF,
 • Kody w przypadku faktur korygujących,
 • Kody w przypadku sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej,
 • Zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
 • Kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
 • Transakcje międzynarodowe a JPK_VAT,
 • Czynności zwolnione z JPK_VAT,
 • Mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
 • Refaktury a JPK_VAT,
 • Faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
 • Świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT – przykłady praktyczne,
 • Faktura uproszczona w pliku JPK_VAT,
 • Wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
 • Obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

IV. Paragony z NIP jako „faktury uproszczone” – ryzyka i wątpliwości interpretacyjne

 • W jakich sytuacjach paragon z NIP nabywcy można uznać za „fakturę uproszczoną”,
 • Czy po wystawieniu „faktury uproszczonej” można wystawić (np. na żądanie nabywcy) dodatkowo „zwykłą” fakturę – wątpliwości wynikające z aktualnych interpretacji,
 • Czasowe uproszczenie zasad ewidencjonowania „faktur uproszczonych” w JPK – kiedy „faktura uproszczona” nie podlega wykazaniu w odrębnej pozycji JPK_V7M/PK_V7K,
 • Skutki braku technicznej możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy do treści paragonu,
 • Sankcje za niedozwolone wstawienie faktury do paragonu,
 • Sankcje za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu bez NIP.

V. Konstrukcja i rola podatku

 • Podstawowe prawa i obowiązki podatników VAT,
 • Podatnicy VAT czynni i zwolnieni,
 • Zakres oddziaływania podatku,
 • Powszechność opodatkowania,
 • Zakres przedmiotowy opodatkowania,
 • Świadczenie usług,
 • Pośrednictwo w świadczeniu usług,
 • Zakres opodatkowania – zawodowy charakter podmiotu wykonującego czynności opodatkowane VAT.

VI. Krajowe przepisy dotyczące zakresu przedmiotowego opodatkowania

 • Dostawa towarów i świadczenie usług w ustawie o VAT
 • Stawki podatku VAT. Wybrane zwolnienia w obrocie krajowym i warunki ich stosowania.
  • Stawki obniżone podatku VAT
  • Ustalenie prawidłowej stawki
  • Stawka 8%
  • Czym jest „ex”?
  • Budownictwo w społecznym programie mieszkaniowym a stawka VAT
  • Usługa czy dostawa towarów?
  • Stawka 5%
  • Stawka 0%
  • Zwolnienia od podatku
 • Ustalanie podstawy opodatkowania VAT w transakcjach krajowych
  • Dotacje, subwencje i inne dopłaty
  • Obniżka ceny a podstawa opodatkowania
  • Dostawa budynków lub budowli trwale związanych z gruntem
  • Świadczenia nieodpłatne
  • Marża jako podstawa opodatkowania
  • Usługi turystyki a podstawa opodatkowania
  • Premie pieniężne a podstawa opodatkowania
  • Podstawa opodatkowania a faktura wystawiona w walucie obcej

VII. Faktura

 • Przepisy dotyczące fakturowania,
 • Określanie podstawy opodatkowania oraz udokumentowanie podstawy opodatkowania na fakturze:
  • pojęcie zapłaty,
  • czynności krajowe,
  • czynności nieodpłatne,
  • wymiana barterowa,
  • dotacje opodatkowane podatkiem VAT,
  • opakowania zwrotne,
  • podstawa opodatkowania a koszty dodatkowe transakcji,
  • podstawa opodatkowania w przypadku transakcji rozliczanych z odwrotnym obciążeniem,
  • sposoby przenoszenia kosztów i sposób ich dokumentowania.
 • Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
  • katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
  • przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
  • przypadki wystawiania faktur na żądanie,
  • przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
  • poprawna treść faktury VAT,
  • terminy wystawienia faktury VAT,
  • obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
  • wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
  • konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
  • fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
  • wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
  • pojęcie pustej faktury,
  • faktury czy dokumenty wewnętrzne?
  • faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
  • kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych.
 • Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej,
 • Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących,
 • Zasady wystawiania not korygujących,
 • Zasady przechowywania faktur,
 • Refakturowanie.

VIII. Ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego w sytuacjach szczególnych

 • Usługi przyjmowane częściowo a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Usługi wykonywane przez dłuższy czas i usługi ciągłe,
 • Zaliczka a obowiązek podatkowy,
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
 • Otrzymanie całości bądź części zapłaty,
 • Usługi transportowe,
 • Usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 37–42 ustawy,
 • Dotacje,
 • Wystawienie faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Usługi udostępniania przestrzeni reklamowej – pozorne podobieństwo do najmu,
 • Obowiązek podatkowy u małych podatników.

IX. Odliczenie podatku VAT; zwrot podatku VAT; korekta podatku VAT

 • Ogólna zasada – związek ze sprzedażą opodatkowaną,
 • Okres, w którym podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 • Nieskorzystanie z prawa do odliczenia,
 • Okoliczności, w których nie przysługuje prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony,
 • Kiedy faktura nie stanowi źródła pomniejszenia podatku należnego?
 • Zwrot podatku,
 • Split Payment i rachunek VAT – możliwość dysponowania środkami,
 • Sprzedaż zwolniona, opodatkowana czyli jak wyliczać podatek naliczony?

X. Proporcja VAT

 • Wyjątki od zasady, czyli co wchodzi, a co nie wchodzi do proporcji?
 • Czym jest „pomocniczy charakter”?
 • Rozpoczęcie działalności i sprzedaży mieszanej a ustalenie proporcji,
 • Sposób korekty podatku,
 • Środki trwałe, nieruchomości a korekta podatku naliczonego,
 • Sprzedaż środków trwałych w okresie korekty,
 • Zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT.

XI. Obowiązki informacyjne związane z podatkiem VAT

 • Podmioty zobowiązane do składania informacji,
 • Obowiązki małych podatników,
 • Deklaracje rozliczeniowe,
 • Obowiązki podmiotów dokonujących transakcji unijnych,
 • Obowiązki informacyjne związane z zakończeniem działalności,
 • Szczególne kategorie podatników VAT,
 • Opodatkowanie podatkiem VAT w systemie VAT marża,
 • Fakturowanie a opodatkowanie sprzedaży na zasadzie marży,
 • Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki,
 • Taksówkarze – procedura szczególna,
 • Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób,

XII. Kasy rejestrujące

 • Obowiązujące akty prawne,
 • Kto musi mieć kasę?
 • Kto nie musi mieć kasy?
 • Terminy utraty zwolnień,
 • Rodzaje działalności, których wykonywanie nie rodzi obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kasy,
 • Kiedy obowiązkowa instalacja kasy rejestrującej?
 • Kasy fiskalne on-line,
 • Harmonogram wprowadzania kas on-line,
 • Przepisy przejściowe – kasy starszego typu,
 • Ulga na zakup kas,
 • Jak prawidłowo użytkować kasy fiskalne,
 • Zagadnienia, uregulowane w rozporządzeniu w sprawie kas,
 • Podstawowe obowiązki użytkowników kas,
 • Sposób prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line,
 • Brak możliwości połączenia z centralnym repozytorium kas,
 • Sankcje za brak obowiązkowego przeglądu technicznego.

XIII. Ulga na złe długi w VAT

 • Skutki skorzystania z ulgi na złe długi u wierzyciela,
 • Skutki ulgi na złe długi u dłużnika,
 • Najnowszy wyrok TSUE w sprawie ulgi na złe długi – znaczenie praktyczne.

XIV. Sankcje w VAT, metody obrony, postępowanie podatkowe i kontrolne w zakresie VAT

 • Sankcje w ustawie o VAT i innych przepisach,
 • Brak ewidencji za pomocą kasy a sankcja,
 • Wydanie faktury do paragonu bez NIP,
 • Sankcje karnoskarbowe,
 • Skutki braku zapłaty na rachunek zawarty w wykazie podatników VAT – odpowiedzialność solidarna,
 • Mechanizm podzielonej płatności – Solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
 • Sankcje karne skarbowe,
 • Towary wrażliwe wskazane w załączniku nr 15 do ustawy a odpowiedzialność solidarna,
 • Uchylanie się od obowiązków złożenia deklaracji, nieprawidłowe dane w deklaracji VAT,
 • Rozliczanie VAT a kontakty z fiskusem,
 • Kontrola podatkowa rozliczeń w VAT,
 • Kiedy fiskus nas skontroluje?

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

Prowadząca: Marta Niziołek