AKADEMIA PRAWA PRACY oraz ZASADY DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW I ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW - WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA PROFESJONALISTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN NA 2021r

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 7h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 15:00)

Adresaci:
Szkolenie jest dedykowane pracownikom działów kadr i płac, właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, przedsiębiorcą samodzielnie rozliczających współpracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności w zakresie prawa pracy, a także osobą, które na co dzień zajmują się rozliczaniem cudzoziemców w Polce oraz pracowników delegowanych poza terytorium kraju.

Formy, narzędzia i metody pracy:
Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:
Celem 4-dniowego kursu jest uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian w prawie pracy. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi i rozliczaniem płac. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów 2020/2021. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Zastosowana formuła kursu ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce. Druga część Akademii ma na celu zapoznanie uczestników z uregulowaniami polskich i unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników poza terytorium kraju, zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a także poznanie zasad dotyczących prawidłowego opodatkowania i ozusowania uzyskanych przez nich dochodów. Ponadto uczestnicy poznają zasady poboru podatku u źródła, zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i rozliczania dochodów zagranicznych w Polskim PIT. Kurs prowadzony jest przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa.

Program:

I. Czas pracy w praktyce w 2020 / 2021

 • Przegląd zmian na 2021r
 • Jak wprowadzić rozwiązania najkorzystniejsze dla pracodawcy
 • Dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy – jak wprowadzić.
 • Optymalizacja czasu pracy i wynagrodzeń w 12 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 • Nierównomierne rozkłady czasu pracy w długim okresie rozliczeniowym.
 • Jak prawidłowo naliczać wynagrodzenia przy długim okresie rozliczeniowym.
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych przy nierównomiernych rozkładach czasu pracy.
 • Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy podczas trwania długiego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia tej sytuacji.
 • Niepełny wymiar czasu pracy i jego rozliczenie w długim okresie rozliczeniowym.
 • Dopracowanie czasu pracy do pełnego wymiaru.
 • Zasady rekompensowania godzin ponadwymiarowych. Różnice w stosunku do godzin nadliczbowych.
 • Przestój zasady stosowania, sposób powiadamia pracowników i zasady ewidencjonowania.
 • Norma czasu pracy.
 • Święta w soboty w długim okresie rozliczeniowym i możliwość elastycznego obniżania wymiaru.
 • Wymiar czasu pracy.
 • Zasady tworzenia harmonogramów w długim okresie rozliczeniowym.
 • Zasady podawania harmonogramów do wiadomości pracownika.
 • Co trzeba zrobić, by pracodawca mógł dokonać zmiany harmonogramu podczas trwającego okresu rozliczeniowego.
 • Bankowanie godzin.
 • Wprowadzenie najbardziej elastycznych rozwiązań systemowych z zakresu czasu pracy.
 • Równoważny system czasu pracy, praca zmianowa.
 • Elastyczny i ruchomy czas pracy.
 • Praca w dobowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata.
 • Praca w tygodniowych godzinach nadliczbowych i ich rekompensata.
 • Dopuszczalność pracy w niedzielę.
 • Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
 • Dobowy i tygodniowy odpoczynek.
 • Tarcza i dopuszczalność skracania odpoczynku dobowego do 8 godzin oraz tygodniowego do 32 godzin w czasie kryzysu.
 • Dopuszczalność naruszania doby pracowniczej.
 • Dokumentowanie czasu pracy, formalne aspekty ewidencji czasu pracy.
 • Zasady i okresy przechowywania grafików i ewidencji czasu pracy.
 • Praca zdalna i zasady ewidencjonowania czasu pracy.
 • Praktyczne przykłady rozliczania czasu pracy.
 • Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Zasady wypłaty wynagrodzenia przy nierównomiernych rozkładach czasu pracy.

II. Prawo Pracy w praktyce 2020 / 2021r

 • Zmiany w prawie pracy na 2021r
 • Zasady funkcjonowania pracy zdalnej w czasie trwania tarczy i zasady pracy zdalnej po uchyleniu przepisu we wrześniu 2020 roku.
 • Dane osobowe w prawie pracy, modyfikacja w związku z sytuacją kryzysową.
 • Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i dyskryminacji.
 • Zmiany kodeksu pracy dotyczące mobbingu.
 • Obniżone wymiary czasu pracy w okresie tarczy, a wydawanie świadectwa pracy.
 • Urlop w obniżonym wymiarze czasu pracy a zapisy w świadectwie pracy.
 • Przestój kodeksowy a przestój ekonomiczny.
 • Dobór pracowników do zwolnień z przyczyn ekonomicznych. Kryteria doboru w przyczynie wypowiedzenia.
 • Zmiany w zakresie badań lekarskich w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.
 • Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
 • Rozszerzenie szkoleń bhp w formie online.
 • Zmiany w zakresie wydawania świadectwa pracy oraz terminu na jego sprostowanie.
 • Skreślenie przepisu dotyczącego wydawania odpisów świadectwa pracy. Co w zamian?
 • Nowe brzmienie przepisu w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.
 • Nowe zasady udzielania zaległych urlopów wypoczynkowych.
 • Ograniczenie w wypłacaniu odpraw z przyczyn ekonomicznych.
 • Możliwość zwolnienia się z umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.
 • Zmiany w zakresie kwot wolnych od potrąceń – podwyższanie kwoty o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny.
 • Możliwość zawieszenia wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy i niewypłacanie świadczeń – art. 9 (1) kp.
 • Możliwość zawieszenia postanowień umów o pracę, obniżenie etatu, obniżenie wynagrodzenia – art. 23 (1a) kp.;
 • Przestój w zakładzie pracy – jak ustalić wynagrodzenie i w jaki sposób informować pracowników o przestoju.
 • Jakie wynagrodzenie płaci pracodawca, gdy sam podejmie decyzję o niedopuszczeniu pracownika do pracy w związku z podejrzeniem stanu zdrowia?
 • Rekomendacje w zakresie czasu pracy w okresie epidemii. Jakie rozwiązania przyjąć i jak je wprowadzać – równoważny system czasu pracy, okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy, ruchomy i elastyczny czas pracy, ustalanie harmonogramów czasu pracy, by zaoszczędzić godziny na czas po epidemii.
 • Czy pracodawca może jednostronnie polecić pracę z domu lub z innego miejsca.
 • Zawieszenie postanowień regulaminu pracy i wynagradzania na czas kryzysu.
 • Jednostronne wysyłanie pracownika na urlop podczas kryzysu!!!!!
 • Co zrobić, by pracownik wykorzystał urlop bieżący!!!!
 • Zmiany w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych.
 • Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności.

III. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • Wjazd i pobyt w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • Przyjazd i pobyt w Polsce obywateli państw trzecich
 • Ruch bezwizowy
 • Zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy
 • Wizy
 • Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
 • Karta pobytu
 • Zmiany w procedurach
 • Przedłużenie okresów pobytu w Polsce w związku z epidemią COVID-19
 • Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich
 • Praca cudzoziemców na terenie Polski
 • Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 • Jakie dokumenty musi posiadać cudzoziemiec z Państw Trzecich aby mógł legalnie świadczyć pracę na terenie RP?
 • Procedura uproszczona
 • Legalność pracy po upływie okresu ważności oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Zatrudnienie obywateli Państw Trzecich – zezwolenie na prace typu A,B,C,D,E

IV. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą po zmianach

 • Diety i wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego za granice
 • Inne świadczenia związane z podróżą służbową
 • Zagraniczne podróże służbowe
 • Delegowanie kontra oddelegowanie pracowników podobieństwa i różnicę
 • Delegowanie po zmianach z dnia 30.07.2020r
 • Swoboda przepływu usług – delegowanie obywateli państw trzecich

V. Zasady zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu

 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Zasady przeliczania dochodów wyrażonych w walutach obcych

VI. Rezydencja podatkowa pracownika

 • Certyfikat rezydencji

VII. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 • Dochody z umów o pracę
  • Oddelegowanie pracownika za granicę przez polska firmę
  • Praca u zagranicznego pracodawcy
  • Obcokrajowcy zatrudnieni na umowę o pracę przez polskie firmy
 • Umowa zlecenie, umowa o dzieło
 • Dochody członków zarządu
 • Przykłady praktyczne

VIII. Świadczenie usług za granicą, świadczenie usług w ramach „polskiej działalności”, swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

IX. Podatek u źródła

 • Status podmiotu
 • Dochody na terytorium RP
 • Zasady poboru podatku u źródła
 • Obowiązki dokumentacyjne

X. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami kraju

 • Zaświadczenia A1
 • Obowiązki płatnika
 • PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

XI. Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, zasady koordynacji w Unii Europejskiej, przejściowe wykonywanie działalności w drugim państwie, jednoczesne świadczenie usług w kilku państwach, zbieg tytułów do ubezpieczeń

XII. Ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność na terenie kilku państw

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

Prowadzący: Przemysław Pogłódek, Marta Niziołek