AKADEMIA PRAWA PRACY, PŁAC i ZUS dla PROFESJONALISTÓW z uwzględnieniem ZMIAN NA 2022r

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 7h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 15:00)

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane pracownikom działów kadr i płac, właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, przedsiębiorcą samodzielnie rozliczających współpracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności w zakresie prawa pracy, a także osobą,  które na co dzień zajmują się rozliczaniem cudzoziemców w Polce oraz pracowników delegowanych poza terytorium kraju.

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:

Celem 4-dniowego kursu jest uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie Wynagrodzeń, ZUS i Prawa Pracy w odniesieniu do najaktualniejszych zmian.

Pierwsza część ma na celu zapoznanie uczestników z uregulowaniami przepisów Polskiego ładu dotyczących zmian w płacach w 2022 roku z perspektywy składek ZUS, składki zdrowotnej i podatku PIT, wyliczania składki zdrowotnej w nowej odsłonie. Ponadto omówienie ciekach i trudnych przypadków  w płacach i ZUS.

Druga część szkolenia dotyczy prawa pracy, czasu pracy i urlop pracownicze od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowszych interpretacji przepisów prawa pracy, orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowiska Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektora Pracy. praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy.

Program:

I. Podatek dochodowy i ZUS w kontekście płatnika i listy płac w 2022 roku.

    Zmiany na rok 2022.

    Podstawowe problemy w naliczaniu wynagrodzeń 

 • Podstawowe zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych w 2022 roku

          przychód,

          nieodpłatne świadczenia,

          koszty uzyskania przychodu,

          ulga w podatku,

          stosowanie skali,

          świadczenia pracownika

          ulga dla młodych

          zmiany limitów zwolnień w związku z COVID.

 • Wynagrodzenie zarządu, prokurenta, likwidatora, rady nadzorczej.
 • Składka zdrowotna w 2022 roku.
 • Najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS – opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń

          używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

          używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

          koszty związane z oddelegowaniem

          opodatkowanie szczepień ochronnych – grypa, covid

          opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek.

 • Delegacje służbowe w praktyce – problemy z rozliczaniem i opodatkowaniem:

         świadczenia w delegacji,

         kiedy zwolnienie z ZUS i podatku, a kiedy obciążenia – rozliczanie podróży samochodem prywatnym.

 • Jazdy lokalne samochodem pracownika – rozliczenia, sposoby, opodatkowanie, zwolnienie z PIT i zwolnienie z ZUS – warunki.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – zadania działu płac związane z ich wdrożeniem

         przygotowanie do wdrożenia

         ważne pojęcia i terminy

         organizacja pracy

         dokumentacja

         przygotowanie programu płacowego

         obsługa aplikacji PPK

         problemy praktyczne

 • Uchwalone zmiany w PIT i ZUS na 2022 r.:

         ulga abolicyjna,

         stawki, wskaźniki,

         zmiany w zasiłkach

         minimalne wynagrodzenie

         zmiany w uldze dla młodych

         ulga dla klasy średniej

         skala podatkowa, PIT 2

         planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń

         zmiany w ZUS na rok 2022

 • Nieodpłatne świadczenia i inne benefity dla pracownika:

         definicja i zakresu nieodpłatnych świadczeń,

         zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,

         podleganie składkom,

         różnice w opodatkowaniu osób młodych.

         świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze środków obrotowych:

         pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe,

         świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

         dojazd do pracy,

         udostępnianie komputera i telefonu oraz innych narzędzi pracy,

         świadczenia związane z bhp,

         świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych,

         świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty,

         świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych – finansow z  ZFŚS i ze środków obrotowych,

          paczki, bony towarowe, karty przedpłacone, bilety,

          świadczenia kwalifikowane jako zapomogi losowe,

          świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18.

 • Naliczanie wynagrodzeń w praktyce – przypadki trudne i ciekawe

          zlecenie i dzieło z własnym pracownikiem

          wynagrodzenie za nadgodziny, za pracę w niedziele i święta, dyżur

          wynagrodzenie za niepełny miesiąc

          podstawa wymiaru zasiłku – studium przypadków

          korygowanie listy płac – warsztaty .

 II. Powstanie stosunku pracy oraz podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.

     Ustanie stosunku pracy.

     Zasady wydawania i wypełniania świadectw pracy.

     Nowelizacja kodeksu pracy oraz ZFŚS w zakresie RODO

 • Rewolucja w zakresie ochrony danych osobowych pracownika.
 • Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Nowy zakres danych osobowych, które mogą być pobierane od pracownika.
 • Nowe wzory dokumentów.
 • Nowość – zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie i zgoda pracownika na przekazanie dodatkowych danych osobowych.
 • Wykształcenie i przebieg zatrudnienia – możliwość żądania informacji przez pracodawcę.
 • Ograniczona możliwość żądania danych biometrycznych.
 • Czy można pobierać informację o miejscu zamieszkania i imionach rodziców.
 • Nowe zasady nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w prawie pracy, do jakich danych musi być wydane upoważnienie.
 • Zmiany przepisów dotyczące monitoringu, modyfikacja ostatniej nowelizacji kp.
 • Nowe zasady stosowania monitoringu w pomieszczeniach związkowych i w pomieszczeniach sanitarnych – nowelizacja do ostatniej nowelizacji.
 • Zmiana w zakresie danych osobowych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Udokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej do zfśs.
 • Upoważnienia do danych osobowych w zakresie zfśs.
 • Brak zgody pracownika na przekazanie dodatkowych danych lub jej wycofanie a skutki prawne w sferze stosunku pracy.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych.
 • podstawy prawne świadczenia pracy,
 • podstawy nawiązania stosunku pracy,
 • umowa o pracę i jej rodzaje,
 • 33 miesiące na czas określony,
 • potwierdzanie umowy przed dopuszczeniem do pracy;
 • składniki umowy o pracę,
 • umowa cywilnoprawna a umowa o pracę,
 • nowa dokumentacja ze stosunku pracy, obowiązująca od 1.1.2019r.,
 • okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • raport informacyjny RIA,
 • jak prawidłowo prowadzić akta osobowe, wg nowych przepisów,
 • nowe zasady wprowadzania monitoringu;
 • zasady wystawiania skierowań na badania lekarskie,
 • respektowanie orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy,
 • badania lekarskie i szkolenia bhp, po nowelizacji w 2019r.
 • zwolnienia od pracy,
 • usprawiedliwianie nieobecności w pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika według przepisów kodeksu pracy
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
 • odpowiedzialność materialna pracownika,
 • obowiązki informacyjne;
 • rola osób kierujących pracownikami w zakresie zatrudniania pracowników;
 • odpowiedzialność osób kierujących pracownikami.
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • tryby rozwiązywania stosunku pracy,
 • rodzaje czynności prawnych,
 • skuteczność czynności prawnych,
 • składanie oświadczeń woli,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • wypowiadanie umów na czas określony,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • porozumienie stron,
 • okres wypowiedzenia,
 • termin wypowiedzenia,
 • zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 • sporządzanie pism rozwiązujących stosunek pracy,
 • przyczyna rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy,
 • konsultacje związkowe,
 • ogólna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika,
 • kryteria doboru pracowników do zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika wobec pracodawcy,
 • ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika,
 • roszczenia pracownika związane z niezasadnym lub niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę,
 • terminy odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania bez wypowiedzenia;
 • roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezasadnym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia,
 • zwolnienie indywidualne,
 • zwolnienie grupowe,
 • przyczyny niedotyczące pracowników,
 • zakres zastosowania ustawy,
 • porozumienie pracodawcy i organizacji związkowych, konsultacja zamiaru wypow umowy,
 • odprawa pieniężna,
 • zbieg prawa do odprawy,
 • wymagalność świadczenia,
 • obowiązek ponownego zatrudnienia;
 • wydawanie świadectwa pracy,
 • treść świadectwa pracy,
 • wydawanie odpisów świadectw pracy,
 • procedura sprostowania świadectwa pracy.

  III. Czas pracy

 • definicja czasu pracy,
 • norma czasu pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wymiar czasu pracy w roku 2022r.,
 • rozkład czasu pracy,
 • wzór na obliczanie wymiaru czasu pracy,
 • doba pracownicza,
 • praca zmianowa,
 • tydzień,
 • zasady zachowywania dnia wolnego, od kiedy go liczyć, o której godzinie się zaczyna, a o której się kończy,
 • sporządzanie harmonogramów pracy,
 • prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy;
 • okresy rozliczeniowe,
 • przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy,
 • praca w dobowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata,
 • praca w średniotygodniowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata,
 • praca w szóstym dniu i jej rekompensata,
 • dopuszczalność pracy w niedzielę i zasady jej rekompensowania,
 • pora nocna,
 • systemy czasu pracy:

         podstawowy,

         równoważny,

         praca weekendowa,

         zadaniowy czas pracy,

         ruchomy czas pracy,

         czas pracy kadry kierowniczej,

         czas pracy osób niepełnosprawnych.

 • rozliczanie czasu pracy w roku 2020r.;
 • ćwiczenia z wyliczania czasu pracy;
 • zasady odpracowywania wyjść prywatnych;
 • dopuszczalność planowania pracy kolejny raz w tej samej dobie pracowniczej;
 • ruchomy czas pracy, elastyczny czas pracy;
 • dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy i zasady jego wprowadzania;
 • czas pracy osób niepełnosprawnych wg najnowszego stanu prawnego;
 • ustalanie nominałów do godzin nadliczbowych;
 • wypłata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych, zasady naliczania normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

  IV. Urlopy pracownicze

 • urlop wypoczynkowy,
 • zasada nabywania prawa do pierwszego w życiu urlopu,
 • prawo do urlopu,
 • wymiar urlopu,
 • urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • urlop w równoważnym systemie czasu pracy,
 • zasady prawa urlopowego,
 • zasada proporcjonalności,
 • urlop w wymiarze godzinowym,
 • urlop na żądanie według najnowszego stanowiska PIP,
 • urlopy rodzicielskie wg najnowszego stanu prawnego,
 • urlop macierzyński,
 • urlop rodzicielski,
 • urlop rodzicielski po przerwie,
 • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,
 • wniosek o odzyskanie urlopu rodzicielskiego,
 • zasady wyrównywania zasiłków,
 • kiedy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego,
 • urodzenie dziecka na urlopie wychowawczym,
 • urlop ojcowski po zmianach,
 • urlop wychowawczy wg najnowszego stanu prawnego,
 • dzielenie urlopu wychowawczego między rodzicami,
 • zmiana w przepisach o obniżaniu urlopu wypoczynkowego o urlop wychowawczy,
 • urlop bezpłatny,
 • najpóźniejszy termin udzielania urlopów wypoczynkowych,
 • urlop osoby niepełnosprawnej,
 • najnowsze orzecznictwo w zakresie urlopów wypoczynkowych.

 

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

 

Prowadzący: Anna Kędzierska-Adamczyk, Paweł Ziółkowski, Przemysław Pogłódek