AKADEMIA PIT, CIT - WARSZTATY PRAKTYCZNE dla PROFESJONALISTÓW z uwzględnieniem ZMIAN na 2021r
Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, pracownikom działów księgowo-podatkowych, którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz zaktualizować wiedzę z zakresu podatku PIT, CIT i wykorzystać ją w praktyce

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna flipchart

Cel szczegółowy:

Celem 4-dniowego kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania podatku PIT, CIT z uwzględnieniem zmian na 2021r. Co do zasady podatek dochodowy płacą wszyscy niezależnie od tego, czy prowadzą własną firmę, pracują na etacie, wykonują zlecenie, czy po prostu żyją z odsetek bankowych. Rozliczanie podatku dochodowego wbrew pozorom wcale nie jest proste. Łatwo zgubić się w gąszczu wielu dość nieintuicyjnych pojęć, takich jak zróżnicowane źródła przychodów, ograniczenia dotyczące kosztów podatkowych, restrykcyjne zwiększenia kosztów czy przychodów. Od dnia 1 stycznia 2021 r. mają wejść w życie rewolucyjne zmiany w podatkach dochodowych i ryczałcie. Fundamentalną dla kilkudziesięciu tysięcy podatników zmianą jest objęcie spółek komandytowych czy spółek jawnych podatkiem CIT oraz tzw. CIT estoński. Ale to nie wszystko. Zmiany podatkowe dotyczą szerokiej gamy zagadnień, m.in. nowych zasad amortyzacji ŚT, rozliczania strat, stawki 9%, finansowania dłużnego, likwidacji ulgi abolicyjnej. Dla najmniejszych podatników z pewnością istotne będą zmiany w ryczałcie i karcie podatkowej, które to zmiany także zostaną omówione w ramach akademii. Kurs prowadzony jest przez praktyka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszych wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa.

Program:

I. Zmiany w PIT, CIT 2021r

 • Estoński CIT od 2021 r.
  • CIT Estoński Istota regulacji,
  • Zakres podmiotowy zastosowania,
  • Limit przychodów,
  • Limit zatrudnienia,
  • Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
  • Uproszenie obowiązków ewidencyjnych,
  • Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego.
 • Wyjaśnienie stosowanych limitów kosztowych
  • Zmiany dotyczące „podatku budynkowego”
 • Nowe zwolnienie od „podatku budynkowego”
 • Wsteczne rozliczenie straty podatkowej w CIT
 • Zmiany w zakresie „ulgi na złe długi” w CIT w 2020 r. i nowe reguły na 2021 rok
  • Ograniczenie obowiązku „korekty kosztów” w związku z nieuregulowanymi zobowiązaniami,
  • Prawa wierzyciela w uldze na złe długi,
  • Nowy kształt korekty w 2021 r.
 • Nowe zasady odliczania darowizn w CIT
  • Jakie darowizny podlegają preferencyjnemu odliczeniu?
  • Kto i za jaki okres ma prawo do preferencyjnego odliczenia darowizn?
 • Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek w CIT i PIT,
 • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w CIT i PIT,
 • Nowe zwolnienia i zwiększone limity dotychczasowych zwolnień w PIT
 • Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych mających siedzibę w Polsce
  • Od kiedy spółki komandytowe staną się podatnikami CIT?
  • Jakie będą zasady opodatkowania na poziomie spółki a jakie na poziomie wspólników?
  • Czy inne spółki osobowe też staną się podatnikami CIT?
 • Rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych
 • Problematyka spółki nieruchomościowej – zmiany w opodatkowaniu.
 • Zmiany dotyczące amortyzacji
 • Co zmieniła konwencja MLI?
 • Ograniczenie ulgi abolicyjnej
 • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i karcie podatkowej
  • Ryczałt od najmu – co się zmienia?
  • Limity stosowania ryczałtu,
  • Nowe „wolne” zawody”,
  • Zniesienie niektórych wyłączeń od stosowania ryczałtu,
  • Przegląd nowych/obniżonych stawek (17%,15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%),
  • Sankcje związane z niewłaściwym prowadzeniem ewidencji dla potrzeb konkretnych stawek,
  • Problematyka ewidencji w ryczałcie,
  • Zmiany w karcie podatkowej.

II. Przychody w podatkach dochodowych

 • Przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Źródła przychodów
 • Przychody w podatku dochodowym od osób prawnych
  • Wyodrębnienie źródła przychodów z zysków kapitałowych i jego wpływ na ustalanie dochodu,
  • Darowizny odliczane od dochodu (limitowane i bez limitu),
  • Stawki podatku, zasady stosowania stawki preferencyjnej 9%,
  • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
  • Przedawnienie straty podatkowej,
  • Zakaz „dziedziczenia” strat przy przekształceniach spółek, wyjątki.
 • Podmioty zwolnione z podatku
 • Przychody niepodlegające opodatkowaniu
 • Rok podatkowy, Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne,
 • Przedmiot opodatkowania
 • Refakturowanie a data powstania przychodu.
 • Przychody w walutach obcych
 • Przychód z działalności gospodarczej
 • Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych
 • Wyłączenia z przychodów

III. Koszty uzyskania przychodów – zasady ogólne

 • Koszty bezpośrednie i pośrednie
 • Koszty rozliczane kasowo bądź memoriałowo
 • Dzień poniesienia kosztu
 • Dokumentowanie kosztów
 • Koszty z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub innych rzeczy
 • Koszty uzyskania przychodów – wyłączenia
 • Wydatki związane z wykonywaniem przez podatnika zobowiązań wobec jego wierzycieli oraz straty związane z niewykonaniem zobowiązań przez dłużników podatnika
 • Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów)

IV. Szczególne rodzaje działań marketingowych– zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT

V. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

 • Środki trwałe
  • Środki trwałe w ustawach podatkowych, a jego samodzielność i konieczność jego wykorzystywania,
  • Problematyczne kryteria definiujące środki trwałe (kompletność i zdatność do użytkowania),
  • Obce składniki majątku środkami trwałymi, w tym inwestycje w obcym środku trwałym.
 • Wartości niematerialne i prawne:
  • Wartości niematerialne i prawne w ustawach podatkowych,
  • Wartości niematerialne i prawne nie podlegające amortyzacji.
 • Wycena wartości początkowej:
  • Zakup majątku trwałego, w tym licencji, know-how, praw autorskich,
  • Wytworzenie majątku trwałego,
  • Optymalizacja przy zakupie licencji,
  • Dotacje, subwencje, dopłaty do majątku trwałego a wartość początkowa,
  • Nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania,
  • Korekta podstawy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
  • Różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową,
  • Ewidencja środków trwałych.
 • Zasady i metody amortyzacji:
  • Niezapłacone faktury a korekta odpisów amortyzacyjnych,
  • Podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
  • Metody amortyzowania środków trwałych,
  • Stawki obniżone, podwyższone i indywidualne,
  • Amortyzacja jednorazowa środków trwałych,
  • Zasada kontynuacji przy restrukturyzacjach.
 • Zagadnienia problematyczne:
  • Remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady,
  • Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji,
  • Zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego,
  • Wsteczne obniżanie stawek amortyzacji,
  • Straty w majątku trwałym,
  • Nabycie inwestycji w obcym środku trwałym,
  • Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym.
  • Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zasady dokonywania.
  • Odpłatne zbycie majątku trwałego
  • Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych – najkorzystniejsze zasady rozliczeń podatkowych

VI. Podróże służbowe

 • Należności z tytułu podróży służbowych diety, koszty przejazdów, zapewnienie noclegu, ryczałty oraz inne wydatki – rozliczenia w CIT, PIT i ZUS.
 • Zasady dokumentowania wydatków w podróży służbowej na potrzeby ujęcia w kosztach uzyskania przychodów.

VII. Podmioty powiązane

 • Pojęcie znaczącego wpływu
 • Powiązania kapitałowe
 • Powiązania osobowe
 • Powiązania rodzinne
 • Dokumentacja cen transferowych

VIII. Inne

 • Opodatkowanie różnic kursowych
 • Dywidendy
 • Odsetki
 • Dochody z papierów wartościowych
 • Leasing
 • Leasing finansowy
 • Leasing operacyjny
 • Praktyczne problemy występujące w leasingu
 • Cesja umowy leasingu
 • Leasing gruntów
 • Obowiązki podatników PIT i CIT

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli pojawią się zmiany w przepisach dotyczących omawianych zagadnień

Prowadząca: Marta Niziołek