👉Ministerstwo Finansów zmieni definicję środków trwałych uznawanych za używane. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do przepisów o podatkach PIT i CIT i będą obowiązywać najprawdopodobniej od początku przyszłego roku. Modyfikacje mają przeciwdziałać praktykom optymalizacyjnym.
👉Ministerstwo Finansów wskazuje, że chodzi o działania, w ramach których podatnik początkowo leasinguje jako korzystający nowy środek trwały (np. nieruchomość) po to, by uzyskał on status używanego, a następnie wykupuje z firmy leasingowej i amortyzuje go już przy wykorzystaniu wyższej stawki amortyzacyjnej lub wręcz nabyty nowy środek trwały (przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych) odsprzedaje firmie leasingowej, a potem ponownie go nabywa (tzw. leasing zwrotny) po okresie kwalifikującym dany środek trwały do uznania go za używany.
👉W projekcie nowelizacji przewidziano doprecyzowanie obecnych przepisów. W efekcie za używany środek trwały można będzie uznać dany środek trwały tylko wtedy, gdy będzie on przed pierwszym jego wprowadzeniem do ewidencji danego podatnika używany przez wskazany w ustawie okres przez inne niż podatnik podmioty.
👉W przypadku podatnika, który korzysta z nowego środka trwałego na podstawie umowy leasingowej, a następnie – np. po upływie 6 miesięcy – środek ten wykupuje i wprowadza do prowadzonej przez siebie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podatnik taki nie będzie uprawniony do stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do tego środka trwałego.
👉Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 września 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
👉Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. 📆
Pozdrawiam 👋
Marta N