▶Konsekwencje zapłaty należności na rachunek nie ujęty na białej liście są dwie. W podatku dochodowym jest to brak prawa do zaliczenia wydatku, za który należność uiszczona została na rachunek nie ujęty na białej liście w kosztach uzyskania przychodów. Nabywca będzie musiał liczyć się także z odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe kontrahenta. Istnienie jednak możliwość uwolnienia się od ww. negatywnych konsekwencji, a mianowicie zawiadomienie o zapłacie na rachunek inny niż ujęty w wykazie podatników naczelnika urzędu skarbowego.
▶Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy:
stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. 💸
▶Rozliczanie się przez rachunek bankowy poważnie ogranicza możliwość uchylania się od płacenia podatków drogą ukrywania obrotów. Przejrzystość finansowa firmy jest również istotna w przypadku postawienia zarzutu karnego, np. prania brudnych pieniędzy.
▶Jednak żaden przepis nie nakazuje bezwzględnego posiadania rachunku bankowego przez przedsiębiorcę w każdej sytuacji.
▶Wykaz podatników VAT zwany potocznie białą listą jest, w myśl art. 96b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r., prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 tejże ustawy zawiera on numery rachunków bankowych oraz ich numery rachunków w SKOK.
▶Weryfikacja rachunku bankowego powinna zostać dokonana wyłącznie w przypadku gdy zapłata dotyczy transakcji z podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Jeżeli natomiast zapłata dokonywana jest na rzecz podatnika zwolnionego z VAT nie powstaje konieczność weryfikowania rachunku w wykazie podatników VAT. Również w przypadku dokonywania płatności na rzecz podatnika VAT zwolnionego z powodu niskiego poziomu sprzedaży, w takim przypadku nie będzie figurował on w tym wykazie o ile nie zarejestruje się jako podatnik VAT zwolniony. A ma do tego prawo.
▶Konsekwencje zapłaty należności na rachunek nie ujęty na białej liście są dwie. Na gruncie podatku dochodowego oraz w zakresie VAT. W podatku dochodowym jest to brak prawa do zaliczenia wydatku, za który należność uiszczona została na rachunek nie ujęty na białej liście w kosztach uzyskania przychodów. 💰
▶Z kolei zgodnie z art. 117ba § 1 ustawy z 29 września 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie VAT nabywca będzie musiał liczyć się z odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe kontrahenta. Będzie tak jeżeli płatność w kwocie przewyższającej 15 000 zł zostanie dokonana na rachunek, który nie znajduje się w wykazie. Odpowiedzialność sięga kwoty podatku należnego wynikającego z zawartej transakcji. 💸
▶Istnienie jednak możliwość uwolnienia się od ww. negatywnych konsekwencji. Została ona przewidziana w art. 117ba § 3 pkt 2 ww. ustawy pod warunkiem zawiadomienia o zapłacie na rachunek inny niż ujęty w wykazie podatników naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wpłacającego w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Termin ten zacznie jednak obowiązywać od momentu ustania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19. W tym czasie termin na złożenie zawiadomienia wynosi 14 dni od daty zlecenia przelewu. Został on wprowadzony na mocy ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). Zawiadomienie może mieć zarówno formę papierową jak i elektroniczną. 💻
▶Złożenie przelewu nie może zostać poprzedzone zawiadomieniem o wpłacie na konto inne niż w wykazie. Uniknąć sankcji pozwoli jedynie wykonanie przelewu kolejności przelew potem zawiadomienie. Działanie w odwrotnej kolejności nie ma waloru ochronnego. 🛡
Pozdrawiam 👋
Marta N