Ulga mieszkaniowa

Wszystkie osoby fizyczne zbywające nieruchomości oraz określone prawa majątkowe poza działalnością gospodarczą po 31 stycznia 2018 roku będą korzystać z bardzo korzystnej ulgi mieszkaniowej.

Pierwsza z modyfikacji ulgi mieszkaniowej, która weszła w życie wraz z 1 stycznia 2019 roku, dotyczy wydłużenia o rok dwuletniego okresu wydatkowania środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe – od 2019 roku będzie on trzyletni. Ponadto ulga ta zakłada, że w ustawowym terminie trzech lat powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na omawiane cele zostały uwzględnione w ramach przedmiotowej ulgi.

Kolejnym, nieco nowatorskim rozwiązaniem jest wprowadzona przez ulgę mieszkaniową możność zaliczania do wydatków na własne cele mieszkaniowe, wydatków na budowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację lub remont lokalu, poniesionych jeszcze przed uzyskaniem do niego tytułu własności przez podatnika. Ustawa zawiera jednak jeden warunek, a mianowicie podatnik musi stać się właścicielem danej nieruchomości przed upływem trzech lat.