Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowiązkiem zapłaty 19% podatku od osiągniętego z tej sprzedaży dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy o PIT pozwalające na korzystniejsze rozliczenie sprzedaży nieruchomości nabytych przez małżonków do majątku wspólnego.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły przepisy które mówią że w przypadku sprzedaży nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, okres 5 lat licząc od końca roku w którym nieruchomość została nabyta nie będzie liczony od momentu nabycia spadku czyli z chwila śmierci spadkodawcy tylko ten okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.
Natomiast w przypadku sprzedaży nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych np. spółdzielcze własnościowe prawo majątkowe okres, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków.
Przykład
W 2010 r. małżeństwo nabyło do wspólności majątkowej nieruchomość. W marcu 2018 r. mąż zmarł. W wyniku działu spadku całość majątku po zmarłym przypadła małżonce. W czerwcu 2019 r. małżonka sprzedała zakupioną wspólnie z mężem w 2010 r. nieruchomość. Według nowych przepisów dokonana przez nią sprzedaż nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazany w ustawie 5-letni termin, będzie liczony od dnia nabycia nieruchomości do współwłasności małżeńskiej tj 2010r. Gdyby sprzedaż nastąpiła jeszcze w 2018r podatniczka zapłaciła by podatek dochodowy od sprzedaży.
Podsumowując obecnie liczy się data nabycia praw przez spadkodawcę, a nie spadkobrania jak również data nabycia majątku do wspólności małżeńskiej a nie data nabycia części majątku po ustaniu wspólności majątkowej.

Pozdrawiam
Marta N