Przekazanie towarów podczas zagranicznych wystaw i targów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie ich nabycia

.

Jednak zasada ta nie ma zastosowania w przypadku prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie (osobą obdarowaną może być dowolny podmiot) towary:

  • jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób – o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł,
  • których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji – jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku) lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł.

Natomiast jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł, podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.