Ministerstwo sprawiedliwości opublikowało projekt nowego rozporządzenia, dotyczącego wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowo-administracyjnych. Przewiduje on uzupełnienie kwestii dotyczących odpłatności za wydruki pism i załączników w postaci elektronicznej w celu doręczenia ich stronom niekorzystającym ze środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy mają zostać dostosowane do zmian wprowadzonych w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiany obejmowały m.in. wdrożenie do procedury sądowo-administracyjnej przepisów regulujących informatyzację postępowania przed sądami administracyjnymi.

Opłaty za pozostałe czynności kancelaryjne mają pozostać bez zmian. Modyfikacjom ulegną wyłącznie stawki za wydruki dokumentów elektronicznych. Mają one wynosić 0,5 zł w przypadku strony wydruku czarno-białego oraz 1 zł w przypadku strony wydruku kolorowego (w formacie A4).

Rozporządzenie dotyczące wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowo-administracyjnych ma wejść w życie 31 maja 2019 r.