➡W art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny być umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Zatem wpisywanie na każdej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od tego czy faktura jest wystawiana za usługi podlegające pod obowiązkowy split payment czy też nie oraz niezależnie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura nie jest praktyką prawidłową. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
➡Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka z o.o., której podstawową działalnością jest działalność związana z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków. Spółka wykonuje również prace wymienione w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, których kwota przekracza 15 tys. złotych oraz takie, których kwota nie przekracza 15 tys. złotych. Spółka, z tytułu wykonywanych usług, wystawia faktury dla odbiorców indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. 🧾💸
➡Spółka na każdej wystawionej fakturze, z wyjątkiem faktur za wodę i kanalizację, umieszcza zapis „mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od tego czy faktura dotyczy usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT jak również innych usług oraz bez względu na to czy odbiorcą jest podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
➡Spółka chciała wiedzieć czy „mechanizm podzielonej płatności” należy wpisywać wyłącznie w sytuacji gdy taki obowiązek wynika z uregulowań ustawy o VAT, czy też można wpisywać tę adnotację na każdej fakturze także w sytuacji gdy takiego obowiązku ustawowego nie ma. Jej spółki, żaden przepis ww. ustawy nie zakazuje umieszczania zapisu „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze, w sytuacji gdy nie ma takiego obowiązku.
➡Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji wyjaśnił⤵
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
➡Stosownie do art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy⤵
🔹stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
🔹jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
➡Załącznik nr 15 do ustawy – stanowiący „Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy” – zawiera zamkniętą listę towarów i usług, w przypadku których faktura dokumentująca ich dostawę lub świadczenie musi zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
➡Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obowiązek wystawiania faktur z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie istnieć, jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki, tj. faktura⤵
🔹będzie wystawiana na kwotę należności ogółem (kwotę brutto) przekraczającą 15 000 zł lub jej równowartość (art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców);
🔹będzie dokumentować dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy,
🔹czynności będą dokonywane na rzecz podatnika.
Jak wynika z powołanych wyżej przepisów faktura dotycząca transakcji objętej obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. Oznaczenie takie stanowi informację dla nabywcy, że dana faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 💸
➡W przypadku, gdy kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15 000 zł, z tytułu sprzedaży towarów w tym obejmujących towary wyszczególnione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT będzie zachodził obowiązek wynikający z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, tj. obowiązek umieszczenia przez spółkę na fakturach dokumentujących dostawę tych towarów wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.
➡Wskazać w tym miejscu należy, że w przypadku, gdy na fakturze ujęte są zarówno towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy, jak i inne towary i usługi, wówczas obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.
➡W związku z powyższym należy stwierdzić, że w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT w sposób jednoznaczny wskazano kiedy na fakturze powinny być umieszczone wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.
➡Zatem stanowisko spółki, że „wpisywanie na każdej fakturze zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od tego czy faktura jest wystawiana za usługi podlegające pod obowiązkowy split payment czy też nie oraz niezależnie od podmiotu, któremu wystawiana jest faktura jest praktyką prawidłową”, jest nieprawidłowe. 📛
Pozdrawiam
Marta N