Jeżeli „zarabiasz” na prawach własności intelektualnej (masz dochody z pracy twórczej, tantiemy), to wiedz, że od swoich dochodów możesz płacić jedynie 5% podatku. Jak to jest możliwe?

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ulga podatkowa na działalność innowacyjną (tzw. IP Box, Innovation Box). Jest to korzystna zmiana dla przedsiębiorców przenoszących na kontrahenta m.in. prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej do wytworzonych przez siebie dzieł. Ulga Innovation Box została wprowadzona do polskiego porządku prawnego celem skłonienia firm do lokowania i zatrzymywania własności intelektualnej w Polsce i choć na początku wywoływała kontrowersje, dziś wiemy już, że i Ty możesz z niej skorzystać.

Z ulgi IP Box z powodzeniem możesz skorzystać zarówno wtedy gdy tworzysz nowe technologie, jak i programy komputerowe.

Preferencyjne opodatkowanie dotyczy dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej w zakresie, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem albo jest uprawniony do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej, pod warunkiem, że prawa te są chronione przez regulacje prawa krajowego lub międzynarodowego, np. patent. Obowiązek uzyskania patentu lub praw ochronnych  z rejestracji np. wzoru przemysłowego nie dotyczy jednak przedsiębiorców będących informatykami tworzącymi programy komputerowe, co powoduje, że ulga ta jest z ich punktu widzenia szczególnie interesująca. Dochód objęty omawianą ulgą może pochodzić z należności związanych z wykorzystaniem danego prawa własności intelektualnej (licencje) lub z jego sprzedażą.

W zakresie ulgi Innovation Box, przychody związane z własnością intelektualną mogą być korzystnie opodatkowane wyłącznie w zakresie, w jakim dana własność intelektualna generująca przychód powstała wskutek prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez danego podatnika.

Aby móc skorzystać z ulgi Innovation Box musisz prowadzić działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytwarzaniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszaniem prawa własności intelektualnej.

Trzeba także prowadzić szczegółową ewidencje rachunkową pozwalającą na obliczenie podstawy opodatkowania, w tym ustalenie powiązania kosztów prac badawczo-rozwojowych z dochodami osiąganymi z praw własności intelektualnej, które stanowią efekt tych prac. Chodzi tu o tzw. ewidencje kosztów i przychodów według miejsca powstawania, czyli w przypadku informatyków – tworzonych programów komputerowych.

Pracując jako informatyk nie masz obowiązku przechodzić przez procedurę uzyskania prawa ochronnego na wytworzony przez siebie utwór – program komputerowy, gdyż nie może być on przedmiotem takiego prawa. W zupełności wystarczy, jeśli przeniesiesz prawo autorskie do oprogramowania na kontrahenta za wynagrodzeniem (sprzedaż lub udzielenie licencji). Dlatego też, jeżeli jeszcze nie założyłeś działalności gospodarczej, zastanów się czy tego nie zrobić, aby móc płacić tylko 5% podatku.

Podsumowując, dochód z tytułu zawartej w cenie usługi opłaty za prawo do korzystania (licencja) z autorskiego oprogramowania komputerowego lub przeniesienie praw autorskich do oprogramowania komputerowego stanowiącego utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz które zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej podlega opodatkowaniu według stawki 5%.

Pozdrawiam

Marta Niziołek