👉 Czy wydatki pokryte z mikropożyczki trzeba wyłączać z kosztów uzyskania przychodu w momencie jej umorzenia❓🤔 Resort wyjaśnił, że w razie jej umorzenia nie trzeba będzie wyłączać z kosztów wydatków sfinansowanych tą pożyczką.
👉 „Art. 23 ustawy PIT (katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów) nie zawiera przepisu, który by wyłączał z kosztów podatkowych wydatki sfinansowane umorzoną pożyczką”.
👉 Jeżeli więc przedsiębiorca spożytkuje 5 tys. mikropożyczki, np. na zakup sprzętu do telekonferencji, to jeśli rozlicza się podatkiem liniowym, będzie mógł pomniejszyć swoje zobowiązanie w PIT o 950 zł, nawet gdyby pożyczka ta została mu umorzona.
👉 A co z pozostałymi formami wsparcia przewidzianymi dla przedsiębiorców w tarczach antykryzysowych❓🤔
👉 Tarcze antykryzysowe wprost zwalniają z opodatkowania ⤵
🔸przychód uzyskany dzięki zwolnieniu ze składek ZUS (art. 31zx ustawy antycovidowej),
🔸świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i zleceniobiorców (art. 52m pkt 1 ustawy o PIT).
👉 Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia ze składek ZUS powinni jednak pamiętać, że składki objęte zwolnieniem nie pomniejszą podstawy opodatkowania (składki na ubezpieczenie społeczne) oraz nie pomniejszą kwoty podatku (składki na ubezpieczenie zdrowotne). Skorzystanie ze zwolnień z ZUS będzie więc prowadziło do większego obciążenia w podatku dochodowym.
👉 Zwolnieniem podatkowym objęte jest również umorzenie pożyczki udzielanej przez powiatowe urzędy pracy. Mówi o tym art. 15zzd ust. 10 ustawy antycovidowej. Samo jej otrzymanie również nie powoduje konieczności zapłaty podatku, bo – zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT – pożyczka nie jest przychodem pożyczkobiorcy.
👉 Przepisy antykryzysowe nie zawierają natomiast żadnych szczególnych rozwiązań podatkowych odnośnie do dofinansowań do wynagrodzeń wypłacanych przez wojewódzkie urzędy pracy (z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) oraz dofinansowań do wynagrodzeń wypłacanych przez powiatowe urzędy pracy (z Funduszu Pracy).
👉 Brak regulacji powoduje, że w odniesieniu do tych form pomocy należy stosować dotychczasowe zasady. Oznacza to, że dofinansowania te są przychodem podatkowym (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT i art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT). Kwoty wypłacane jako składnik wynagrodzeń będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Cała operacja będzie więc dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Analogicznie jest z dopłatami z Funduszu Pracy do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymane dopłaty również będą przychodem, natomiast sfinansowane nimi wydatki – podatkowym kosztem. W efekcie samozatrudnieni również wyjdą na zero.
Pozdrawiam 👋
Marta N