TAJEMNICE rozliczania transakcji międzynarodowych w podatku dochodowym i podatku VAT czyli zasady poboru PODATKU U ŹRÓDŁA, umów międzynarodowych, zatrudniania cudzoziemców w Polsce, delegowania pracowników poza terytorium kraju oraz REVERSE CHARGE W PODATKU VAT z uwzględnieniem zmian na 2020r w PRAKTYCE

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni, w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim samodzielnym księgowym, którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą zajmujących się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz zaktualizować wiedzę i wykorzystać ją w praktyce. Szkolenie jest dedykowane także kadrze specjalistów rozliczających pracowników delegowanych poza terytorium kraju i cudzoziemców pracujących w Polsce.

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, warsztaty praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna flipchart

Cel szczegółowy:

Celem kursu jest omówienie teoretyczne i wdrożenie w praktyce rozliczenia VAT w transakcjach transgranicznych oraz nauczenie uczestników zastosowania w praktyce uregulowań polskich i unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników poza terytorium kraju, zatrudniania cudzoziemców w Polsce a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów. Dodatkowo celem kursu jest omówienie i wdrożenie zasad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium kraju, zasad poboru podatku u źródła, zasad stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i rozliczania dochodów zagranicznych w Polskim PIT.

Zakres merytoryczny:

Zakres niniejszego kursu obejmuje szczegółowe omówienie teoretycznych i praktycznych zasad prawidłowego sposobu rozliczenia świadczenia usług transgranicznych, transakcji wewnątrzwspólnotowych a także eksportu i importu towarów. Szczegółowo zostaną omówione i przećwiczone praktycznie transakcje rozliczane na zasadzie reverse chargé w VAT. W efekcie przeprowadzonego szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędną do prawidłowego rozliczania transakcji transgranicznych . W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane przykłady poszczególnych transakcji wraz z ćwiczeniami praktycznymi. Podczas kursu uczestnicy zdobędą także wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań zatrudniania pracowników oraz prowadzenia działalności poza granicami kraju. Omówione zostaną obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych po zmianach na 2020r oraz obowiązki osób prowadzących działalność poza granicami kraju. Szczegółowo zostaną omówione zasady rozliczania podatku u źródła oraz praktyczne zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Korzyści:

 • Poznasz zasady importu usług oraz sprzedaży poza terytorium kraju wraz z systemem MOSS
 • Zasady związane z odwrotnym obciążeniem w budownictwie
 • Poznasz odwrotne obciążenie w innych transakcjach krajowych
 • Dowiesz się jakie obowiązki musisz spełnić zawierając transakcje WNT, WDT
 • Poznasz zasady importu i eksportu towarów
 • Dowiesz się jakie masz obowiązki związane ze sprowadzaniem samochodów z UE i z poza UE
 • Poznasz zasady poboru podatku u źródła w ustawach podatkowych i z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Dowiesz się kiedy powstanie zakład zagranicą i jakie będziesz miał obowiązki
 • Poznasz zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce na podstawie zezwolenia i bez zezwolenia tylko na oświadczenie w procedurze uproszczonej
 • Poznasz obowiązki płatnika przy oddelegowaniu pracowników z uwzględnieniem zmian na 2020r
 • Zdobędziesz wiedze na temat oskładkowania dochodów oraz warunków uzyskania A1 po zmianach na 2020r

Program:

 1. Zasady poboru podatku u źródła
 • Status podmiotu
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Dochody na terytorium RP
 • Tytuły podlegające opodatkowaniu
 • Odsetki
 • Zasady poboru podatku od odsetek
 • Należności licencyjne
 • Zasady poboru podatku od należności licencyjnych
 • Oprogramowanie komputerowe
 • Zwolnienie
 • Bilety lotnicze
 • Zmiany CIT – bilety lotnicze a podatek u źródła – zmiana od 12.08.2017 r.
 • Usługi niematerialne
 • Szczególne rodzaje usług niematerialnych
 • Zasady poboru podatku przy usługach niematerialnych
 • Zyski z przedsiębiorstw
 • Dywidendy
 • Zasady poboru podatku u źródła
 • Obowiązki dokumentacyjne
 1. Delegowanie kontra oddelegowanie pracowników podobieństwa i różnicę
 1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • Jakie dokumenty musi posiadać cudzoziemiec z Państw Trzecich aby mógł legalnie świadczyć pracę na terenie RP?
 • Zezwolenie o pracę
 • Procedura uproszczona – praca na podstawie oświadczenia
 • Test rynku pracy – kiedy nie jest wymagany
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 1. Zasady podejmowania pracy przez Polaków za granicą
 • Diety i wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego za granice
 • Inne świadczenia związane z podróżą służbową
 • Zagraniczne podróże służbowe
 1. Zasady zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Zasady przeliczania dochodów wyrażonych w walutach obcych
 1. Rezydencja podatkowa pracownika
 • Certyfikat rezydencji
 1. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Dochody z umów o pracę
  • Oddelegowanie pracownika za granicę przez polska firmę
  • Praca u zagranicznego pracodawcy
  • Obcokrajowcy zatrudnieni na umowę o pracę przez polskie firmy
 • Umowa zlecenie, umowa o dzieło
 • Dochody z emerytury i renty
 • Dochody z nieruchomości
 • Dochody członków zarządu
 • Dochody z działalności gospodarczej, pojęcie „miejsca faktycznego zarządu”
 • Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw – zagraniczny zakład, zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, definicja zakładu, zasady ustalania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zakładu
 • Opodatkowanie pozostałych dochodów
 • Opodatkowanie innych dochodów związanych z działalnością gospodarczą
  żegluga morska, transport międzynarodowy, korygowanie zysków przedsiębiorstw powiązanych, dywidendy, odsetki, należności licencyjne, podatek u źródła
 • Przykłady praktyczne
 1. Świadczenie usług za granicą, świadczenie usług w ramach „polskiej działalności”, swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, zakładanie firmy w wybranym kraju
 1. Zagraniczny zakład, wybrane formy zakładu: biuro, budowa, zależny przedstawiciel, handel elektroniczny zakładanie firmy w wybranym kraju
 1. Podmioty powiązane – obowiązek współpracy na zasadach rynkowych regulacje krajowe i międzynarodowe, metody szacowania cen transferowych, dokumentacja cen transferowych
 1. Raje podatkowe – czy rzeczywiście pozwalają na zmniejszenie podatków? Pojęcie rajów podatkowych, korzyści związane z wykorzystaniem rajów podatkowych, ograniczenia wynikające z polskich przepisów, przykłady rajów: Wyspy Bahama, Gibraltar, Kajmany
 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami kraju
 • Zaświadczenia A1
 • Obowiązki płatnika
 • PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
 1. Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, zasady koordynacji w Unii Europejskiej, przejściowe wykonywanie działalności w drugim państwie, jednoczesne świadczenie usług w kilku państwach, zbieg tytułów do ubezpieczeń
 1. Ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność na terenie kilku państw.
 2. Wybrane zagadnienia
 • Małżonek-obcokrajowiec a możliwość wspólnego rozliczenia się
 • Zmiana rezydencji w trakcie roku podatkowego
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania przewidziane w umowach z poszczególnymi krajami
 1. Import usług
 • Definicja
 • Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności usługodawcy
 • Termin powstania obowiązku podatkowego
 • Zaliczka w imporcie usług
 • Import usług dla wybranych czynności
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Podstawa opodatkowania w imporcie usług
 • Dokumentacja
 • Import usług a zwolnienie podmiotowe i podmiotowe od VAT
 • Odliczenie podatku naliczonego z tytułu importu usług
 1. Eksport usług
 • Miejsce opodatkowania usług
 • Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
 • Miejsce świadczenia usług dla niepodatników
 • Miejsce świadczenia usług-wyjątki
  • Usługi związane z nieruchomościami
  • Targi, wystawy, konferencje
  • Pośrednictwo
  • Usługi restauracyjne i cateringowe
  • Usługi krótkoterminowego wynajmu pojazdów
  • Usługi transportowe
  • Usługi elektroniczne (szczegółowe omówienie)
  • System MOSS
  • Ćwiczenia praktyczne
 • Obowiązek podatkowy
 • Deklaracje/Informacje podsumowujące
 1. Import Towarów
 • Pojęcie importu towarów
 • Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania w imporcie towarów
 • VAT należny i VAT naliczony w imporcie towarów
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Eksport towarów
 • Pojęcie eksportu towarów
 • Możliwość zastosowania stawki 0%
 • Dokumentowanie eksportu towarów
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • Pojęcie WNT
 • Czynności nie stanowiące WNT
 • Miejsce opodatkowania WNT
 • Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy WNT
 • Odliczenie VAT naliczonego związanego z WNT
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Pojęcie WDT
 • Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów
 • Warunki zastosowania stawki 0%
 • Dokumentowanie WDT
 • Obowiązek podatkowy w WDT
 • Ćwiczenia praktyczne
 1. Transakcje wewnątrzwspólnotowe -samochody
 • Nowe środki transportu
 • obowiązek podatkowy
 • dokumentacja
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa samochodów
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodów
 • procedura VAT marża
 • zbycie samochodu jak towar handlowy/środek trwały
 • zasady odliczania podatku naliczonego przy nabyciu samochodów osobowych
 • Ćwiczenia praktyczne

Metodyka ewaluacji

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników
 • Ćwiczeń praktycznych
 • Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek