SEKRETY KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w aspekcie księgowym i podatkowym oraz dowiedz się jak zmniejszyć obciążenia podatkowe i inne należności publicznoprawne czyli OPTYMALIZACJA PODATKOWA w PRAKTYCE.

Kurs czterodniowy (2 x 2 dni , w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci:

Szkolenie jest dedykowane dla osób pracujących w działach księgowo-podatkowych firm, które chciałyby zapoznać się z tematyka uproszczonej księgowości i zdobyć umiejętności i wiedzę pozwalającą na wykonywanie czynności związanych z księgowością w małej firmie, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności w tym zakresie oraz dla osób, które chcę zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące strategii podatkowych w firmie.

Formy, narzędzia i metody pracy:

Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczególny:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu podatkowej książki przychodów i rozchodów, oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego jako elementu nierozerwalnie związanego z prowadzeniem księgowości w małej firmie. Celem kursu jest zapewnienie umiejętności wdrożenia optymalizacji podatkowej w firmie w zakresie zminimalizowania obciążeń podatkowych, zmniejszenia kosztów pracy, i innych obciążeń publicznoprawnych

Zakres merytoryczny:

Na kursie zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu PKPiR, nauczysz się dobierać właściwą formę opodatkowania, zdobędziesz umiejętności jak najkorzystniej amortyzować środki trwałe. Podczas ćwiczeń praktycznych, dowiesz się jak prowadząc PKPiR zoptymalizować zobowiązania podatkowe. Dowiesz się jak się bronić w razie sporu z fiskusem. Na licznych przykładach przedstawimy zapisy księgowe w PKPiR, a także wyjaśnimy jakie koszty i przychody zaliczamy do kosztów i przychodów podatkowych. Zaprezentujemy otwarcie PKPiR na dany rok podatkowy, oraz co należy zrobić w sytuacji kiedy zamykamy podatkową książkę przychodów i rozchodów. Podczas warsztatów nauczysz się w praktyce stosować przepisy prawa podatkowego, oraz prowadzić PKPiR . Na kursie przećwiczysz w zadaniach warianty rozliczeń stosując optymalizację, zdobędziesz umiejętności wykorzystywania legalnych metod optymalizacji podatkowej w szczególności w działalności gospodarczej, zatrudnianiu pracowników. Zdobędziesz wiedzę jak zgodnie z przepisami zastosować optymalizacje podatkową aby w konsekwencji zminimalizować zobowiązania publicznoprawne.

Korzyści:

 • Zdobędziesz wiedzę jak w praktyce prowadzić uproszczoną księgowość
 • Poznasz zasady zaliczania wydatków do kosztów podatkowych
 • Poznasz legalne sposoby optymalizacji kosztów pracy
 • Dowiesz się jak optymalizować dochody z działalności gospodarczej
 • Poznasz zasady optymalizacji podatku od spadków i darowizn oraz wykorzystanie darowizny do zminimalizowania obciążeń podatkowych
 • Nauczysz się optymalizować podatek VAT
 • Dowiesz się jak optymalizować wierzytelności
 • Poznasz sposoby optymalizacji dochodów z najmu
 • Nauczysz się optymalizować dochody z praw majątkowych oraz umów cywilnoprawnych
 • Dowiesz się jak optymalizować podatek od nieruchomości i zyski z kapitałów pieniężnych

Program:

 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Pojęcie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa
 • ZUS
 • Wybór formy opodatkowania wady i zalety
 • Szczególe formy poboru zaliczek
 1. Książka przychodów o rozchodów
 • Prowadzenie księgi
  • Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR
  • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia KPiR
  • Warunki jakie musi spełniać księga
  • Księga nierzetelna i konsekwencje
 • Zapisy w księdze
  • Omówienie zasad
 • Ewidencje
  • Wyposażenia
  • Środków trwałych
  • Sprzedaży
  • Związane z samochodem
  • inne
 • Dowody księgowe
  • Faktura
  • Faktura korygująca
  • Dowody wewnętrzne
 • Zamkniecie księgi
  • Spis z natury
  • Ustalenie dochodu w trakcie i na koniec roku
 • Przykłady księgowań
 • Dotacje, refundacje, darowizny w PKPiR
 • KPiR niewadliwa, rzetelna
 • PKPiR – problemy praktyczne

Przychody

 • Moment powstania przychodu
 • Przychody z działalności podstawowej
 • Przychody pozostałe
 • Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku
 • Dotacje, subwencje, dopłaty
 • Odsetki
 • Inne przychody
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Dokumentowanie przychodów
 • Księgowanie przychodów
 • Przychody ze sprzedaży towarów i usług
 • Przychody w walutach obcych, różnice kursowe
 • Rabaty i ich dokumentowanie
 • Zwroty towarów, reklamacje

Koszty

 • Koszty według rodzajów
 • Koszty zakupu materiałów i towarów
 • Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
 • Koszty wynagrodzeń – umowy cywilnoprawne
 • Pozostałe koszty uzyskania
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Koszty i przychody przyszłych okresów
 • Remanent początkowy, końcowy i remanent w trakcie roku
 • memoriałowo czy kasowo? – czyli jakie są różnice
 • Koszty uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania
 • Wydatki stanowiące koszty uzyskania po spełnieniu innych warunków
 • Dokumentowanie kosztów
 • Koszty związane z nieodliczonym podatkiem VAT
 • Moment księgowania kosztów
 • Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność przedsiębiorcy
 • Koszty związane z wynagrodzeniami
 • Szczególny moment powstania kosztu
 • Księgowanie poszczególnych rodzajów kosztów w PKPiR
 • Księgowanie kosztów w czasie
 • Przypadki, w których następuje korekta kosztów uzyskania przychodów w przykładach
 • Leasing – księgowanie kosztów po zmianach na 2019r
 • Koszty związane z nabyciem i użytkowaniem pojazdu po zmianach od 2019r
 • Reprezentacja i reklama
 • Problemy praktyczne, interpretacje indywidualne i orzecznictwo
 1. Środki trwałe
 • Środek trwały
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej
 • Ujawnienie środka trwałego
 • Środki trwałe używane przez poprzedniego właściciela – wycena, ustalenie wartości początkowej
 • Odpisy amortyzacyjne
 • Rodzaje amortyzacji
 • Remont a modernizacja
 • Amortyzacja jednorazowa
 • Amortyzacja w praktyce
 • Likwidacja, zbycie, utrata środka trwałego
 • Utrata własności technologicznych środka trwałego
 • Przykłady operacji wiązanych z amortyzacją
 1. Co to jest optymalizacja podatkowa (cele, obszary)
 2. Uchylanie się od opodatkowania-czego unikać aby bezpiecznie optymalizować swoje zobowiązania podatkowe
 3. Optymalizacja podatkowa dochodów ze stosunku pracy
 • Metody optymalizacji podatkowej przy dochodach z pracy
 • Praca na dwie umowy w jednej firmie a pracownicze koszty uzyskania przychodu
 • Koszty uzyskania przychodów twórców będących pracownikami
 • Twórca-pracownik a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przy umowach o pracę – optymalizacja rozliczeń rocznych
 • Kwoty podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Korzyści i zagrożenia związane z samozatrudnieniem
 1. Optymalizacja dochodów z działalności wykonywanej osobiście
 2. Optymalizacja dochodów z praw majątkowych i innych źródeł
 3. Optymalizacja dla właścicieli lokali i nieruchomości
 4. Optymalizacja podatku od zysków kapitałowych
 5. Optymalizacja w zakresie podatków od spadków i darowizn
 • Odliczenie kosztów nabycia papierów wartościowych przez spadkobierców
 • Darowizna jako forma optymalizacji podatku dochodowego
 • Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła
 • Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od dochodów nieujawnionych
 1. Optymalizacja podatkowa w działalności gospodarczej(forma opodatkowania, formy prowadzenia działalności, likwidacja działalności)
 • Działalność gospodarcza – czy tylko zarejestrowana?
 • Działalność gospodarcza czy najem prywatny?
 • Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wybór formy prawnej i sposobu opodatkowania działalności
 • Ryzyko podatkowe
 • Możliwość wpływania na obciążenie podatkowe
 1. Działalność gospodarcza – optymalizacja podatkowa wierzytelności
 • Kompensata
 • Sprzedaż i zakup wierzytelności
 • Niewielkie wierzytelności
 • Trudne wierzytelności w kosztach podatkowych
 • Odpisy aktualizujące
 • Umorzenie należności
 • Przedawnienie wierzytelności w prawie cywilnym
 1. Optymalizacja w zakresie podatków od czynności cywilnoprawnych i VAT
 • Rozwiązania minimalizujące straty podatkowe na gruncie ustawy o VAT
 • Jak zarządzać nadwyżką podatku naliczonego nad należnym
 • Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym a zwrot na rachunek bankowy podatnika
 • Sprzedaż poza terytorium kraju
 • Optymalizacja zapłaty podatku
 • Częstotliwość rozliczanie VAT a optymalizacja podatkowa
 1. Działalność gospodarcza – optymalizacja obciążeń związanych z zatrudnieniem pracowników
 2. Optymalizacja podatkowa w zakresie leasingu, amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 3. Ćwiczenia praktyczne
 4. Dyskusja z uczestnikami

Metodyka ewaluacji

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników
 • Ćwiczeń praktycznych
 • Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek