47 ZMIAN w VAT, PIT, CIT Ordynacji Podatkowej, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz rozwiązania wybranych problemów które MUSISZ POZNAĆ W PRAKTYCE.

Kurs dwudniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci: szkolenie jest dedykowane przede wszystkim samodzielnym księgowym którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatkowymi oraz osobą zajmujących się księgowością i podatkami którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, umiejętności oraz chcą zaktualizować wiedzę i wykorzystać ją w praktyce

Formy, narzędzia i metody pracy:
Wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:
Celem kursu jest omówienie teoretyczne i wdrożenie w praktyce zmian w zakresie podatku VAT, PIT, CIT, Ordynacji podatkowej oraz ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w 2018/2019, analiza wybranych zagadnień, rozwiązanie problemów i wyjaśnienie wątpliwości podczas warsztatów praktycznych

Zakres merytoryczny:
Rok 2018/2019 niesie ze sobą szereg rewolucyjnych zmian w przepisach podatkowych Ordynacji Podatkowej oraz nowe obowiązki dotyczące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla służb księgowych, których znajomość jest niezbędna aby móc prawidłowo wykonywać swoją pracę. Sprawdź jaką dokumentację musisz posiadać na wypadek kontroli GIIF. Kiedy Twój klient stanie się instytucją obowiązaną?, Dlaczego TY i Twój pracownik musicie przejść szkolenie z obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Jakie zmiany w VAT weszły w 2018/2019?
Podatnicy oraz służby księgowe napotykają na wciąż nowe trudności w prawidłowym rozliczaniu tego podatku, dlatego postanowiliśmy przygotować kurs który rozwieje wszelkie wątpliwości i rozwiąże problemy w tak istotnej materii prawa podatkowego jakim jest podatek VAT. Istotne jest, że kurs prowadzony jest przez praktyka w formie warsztatu, dzięki czemu poszczególne zagadnienia omawiane będą na podstawie konkretnych przykładów z uwzględnieniem najaktualniejszej wykładni przepisów, interpretacji i orzecznictwa.

Korzyści:

 • Poznasz najnowsze zmiany w podatku VAT, PIT, CIT
 • Zapoznasz się ze zmianami które weszły w trakcie 2018r w VAT, PIT, CIT
 • Poznasz Nową Ordynacje Podatkową – omówienie kluczowych zmian
 • Zapoznasz się z obowiązkami jakie ciążą na biurach rachunkowych jako instytucjach obowiązanych do wykonania środków bezpieczeństwa finansowego
 • Dowiedz się kiedy Twój klient stanie się instytucja obowiązaną
 • Wypełnisz obowiązek szkolenia siebie i swoich pracowników z procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Rozwiążesz praktyczne problemy związane z fakturowaniem, transakcjami nieodpłatnymi i inne

Program:
I. Zmiany w VAT 2018/2019r

 • Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników
 • STIR – nowe narzędzie do walki z nadużyciami VAT.
 • Czarna lista podatników.
 • Rozszerzenie obowiązków przesyłania JPK
 • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT.
 • Dostosowanie definicji podmiotów powiązanych do przepisów CIT i PIT.
 • Zmiana przepisów w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT.
 • Sprzedaż udokumentowana paragonami – nowe zasady wystawiania faktur.
 • Zmiany w zakresie kas fiskalnych / Centralne Repozytorium KAS / kasy fiskalne online.
 • Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.
 • Ograniczenie stosowania możliwości zwolnienia podmiotowego.
 • Nowe zasady opodatkowania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
 • Zmiany dotyczące stosowania procedury MOSS (sprzedaż usług elektronicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności z UE),
 • Nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
 • Likwidacja deklaracji VAT,
 • Intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,

II. Zmiany w PIT,CIT w 2018/2019r

 • Rewolucja w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności.
 • Pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
 • Zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
 • Wprowadzenie tzw. Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (stawka 5 %).
 • Wprowadzenie 9 % stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników.
 • Nowe zasady opodatkowania w zakresie nabywania pakietów wierzytelności – uprawnienie do rozpoznawania kosztów podatkowych.
 • Zmiana zasad określana wysokości kosztów w przypadku konwersji długu na kapitał.
 • Wprowadzenie zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami.
 • Zmiany zasad poboru podatku u źródła w przypadku w przypadku należności przekraczających 2 mln PLN.
 • Umożliwienie stosowania kopii certyfikatów rezydencji podatkowej.
 • Wprowadzenie tzw. „exit tax” od transferu aktywów do innego państwa lub zmiany rezydencji podatkowej.
 • Zmiany w zakresie opodatkowania nieruchomości komercyjnych – nowe zasady wyliczenia tzw. minimalnego podatku dochodowego,
 • Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze spadku bądź darowizny.
 • Zmiany, od 19 lipca 2018 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie katalogu zawodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów dla twórców.
 • Opodatkowanie przychodów z działalności nierejestrowej – problemy praktyczne
 • Ceny transferowe – omówienie zmian na 2019 r.

III. Nowa Ordynacja podatkowa – 2019 r. – omówienie kluczowych zmian.

 • Rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika i domyślne uznawanie jego działań za rzetelne.
 • Skrócenie z pięciu do trzech lat obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych do rozliczeń rocznych PIT.
 • Zaniechanie poboru najniższych kwot podatku, gdy koszt jego egzekucji przekroczy kwotę należną.
 • Oficjalne stosowanie środków komunikacji elektronicznej.
 • Wprowadzenie postępowania uproszczonego.
 • Możliwość wprowadzenia tzw. umowy podatkowej z fiscusem.
 • Możliwość korygowania deklaracji w trakcie trwania postępowania.
 • Kontrola na zamówienie, gdy to sam podatnik prosi o sprawdzenie poprawności wykonanego działania podatkowego.
 • Wydłużenie czasu na odwołanie się od decyzji organu podatkowego z 14 do 30 dni.
 • Możliwość złożenia skargi na pracownika skarbówki do jego przełożonego na podstawie ordynacji, a nie tylko Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Inna zmiany dotyczące m. in. tajemnicy skarbowej, nadpłat i zwrotów podatku, ulg w spłacie, doręczeń, wszczęcia postępowania, umów podatkowych, postępowania uproszczonego, odwołań oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

IV. Fakturowanie, refakturowanie i korekty – najczęstsze problemy:

 • Faktury korygujące a noty korygujące,
 • Korekty in plus i in minus,
 • Korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
 • Anulowanie faktury,
 • Faktury pro forma,
 • Zasady stosowania i rozliczania duplikatów faktur,
 • Zasady dokumentowania transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
 • Zasady rozliczania refaktur – stawki podatkowe, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia.

V. Świadczenia nieodpłatne, częściowo odpłatne w 2018 i 2019 r

 • pojęcie świadczeń nieodpłatnych oraz status świadczeń częściowo odpłatnych na gruncie VAT,
 • nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług – różnice w zasadach opodatkowania,
 • świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (świadczeń związane vs. świadczenia niezwiązane z działalnością gospodarczą),
 • świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne),
 • podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczeń nieodpłatnych podlegających VAT,
 • świadczenia nieodpłatne a kasa fiskalna.

VI. Zmiany dotyczące prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu

 • Zmieniony katalog instytucji obowiązanych w tym rozszerzenie o obrót gotówkowy przedsiębiorców zarówno przy kosztach i przychodzie od 10 000 euro wzwyż
 • Nowe definicje w katalogu (np. transakcja okazjonalna, waluta wirtualna)
 • Nowa obowiązkowa procedura wewnętrznego zgłaszania naruszeń w praktyce (sygnalista)
 • Nowa obowiązkowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego
 • Weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego i innych nowych podmiotów (np. osoba upoważniona)
 • Weryfikacja tożsamości a RODO
 • Gromadzenie i przekazywanie informacji do GIIF w tym o przyjętej wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych powyżej 15000 Euro
 • Transakcja podejrzana teraz tylko gdy przestępstwo z art.art.299 lub 165a kk
 • Nacisk na czynności przed podpisaniem umowy
 • Szkolenia, kontrola i kary
 • Metodyka ewaluacji:

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników ćwiczeń praktycznych
 • Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek

ver:21j1568biqk86lkujw7r