SEKRETY KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W ASPEKCIE KSIĘGOWYM I PODATKOWYM

Kurs trzydniowy (w każdy dzień – 8h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 17:00 )

Adresaci: szkolenie jest dedykowane osobą które planują związać swoja przyszłość zawodowa w działach księgowo-podatkowych firm, dla osób, które nie miały wcześniej styczności z pracą na księdze podatkowej, a chciałyby zapoznać się z tą tematyką i zdobyć umiejętności i wiedzę pozwalającą na wykonywanie czynności związanych z księgowością w małej firmie, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedze i umiejętności w tym zakresie

Formy, narzędzia i metody pracy:

wykład, ćwiczenia praktyczne, zadania, dyskusja, cause study, prezentacja multimedialna, flipchart

Cel szczegółowy:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu podatkowej książki przychodów i rozchodów, oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego jako elementu nierozerwalnie związanego z prowadzeniem księgowości w małej firmie.

Zakres merytoryczny:

Na kursie zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu PKPiR, nauczysz się dobierać właściwą formę opodatkowania, zdobędziesz umiejętności jak najkorzystniej amortyzować środki trwałe. Podczas ćwiczeń praktycznych, dowiesz się jak prowadząc PKPiR zoptymalizować zobowiązania podatkowe. Poznasz system podatkowy w Polsce wraz ze szczegółowym omówieniem poszczególnych podatków. Dowiesz się jak się bronić w razie sporu z fiskusem. Na licznych przykładach przedstawimy zapisy księgowe w PKPiR, a także wyjaśnimy jakie koszty i przychody zaliczamy do kosztów i przychodów podatkowych. Zaprezentujemy otwarcie PKPiR na dany rok podatkowy, oraz co należy zrobić w sytuacji kiedy zamykamy podatkową książkę przychodów i rozchodów. Podczas warsztatów nauczysz się w praktyce stosować przepisy prawa podatkowego, oraz prowadzić PKPiR samodzielnie.

Program:

 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Pojęcie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa
 • ZUS
 • Wybór formy opodatkowania wady i zalety
 • Szczególe formy poboru zaliczek
 1. Książka przychodów o rozchodów
 • Prowadzenie księgi
  • Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR
  • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia KPiR
  • Warunki jakie musi spełniać księga
  • Księga nierzetelna i konsekwencje
 • Zapisy w księdze
  • Omówienie zasad
 • Ewidencje
  • Wyposażenia
  • Środków trwałych
  • Sprzedaży
  • Związane z samochodem
  • inne
 • Dowody księgowe
  • Faktura
  • Faktura korygująca
  • Dowody wewnętrzne
 • Zamkniecie księgi
  • Spis z natury
  • Ustalenie dochodu w trakcie i na koniec roku
 • Przykłady księgowań
 • Dotacje, refundacje, darowizny w PKPiR
 • KPiR niewadliwa, rzetelna
 • PKPiR – problemy praktyczne
 1. Przychody
 • Moment powstania przychodu
 • Przychody z działalności podstawowej
 • Przychody pozostałe
 • Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku
 • Dotacje, subwencje, dopłaty
 • Odsetki
 • Inne przychody
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Dokumentowanie przychodów
 • Księgowanie przychodów
 • Przychody ze sprzedaży towarów i usług
 • Przychody w walutach obcych, różnice kursowe
 • Rabaty i ich dokumentowanie
 • Zwroty towarów, reklamacje
 1. Koszty
 • Koszty według rodzajów
 • Koszty zakupu materiałów i towarów
 • Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
 • Koszty wynagrodzeń – umowy cywilnoprawne
 • Pozostałe koszty uzyskania
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • Przychody niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej
 • Koszty i przychody przyszłych okresów
 • Remanent początkowy, końcowy i remanent w trakcie roku
 • memoriałowo czy kasowo? – czyli jakie są różnice
 • Koszty uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania
 • Wydatki stanowiące koszty uzyskania po spełnieniu innych warunków
 • Dokumentowanie kosztów
 • Koszty związane z nieodliczonym podatkiem VAT
 • Moment księgowania kosztów
 • Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność przedsiębiorcy
 • Koszty związane z wynagrodzeniami
 • Szczególny moment powstania kosztu
 • Księgowanie poszczególnych rodzajów kosztów w PKPiR
 • Księgowanie kosztów w czasie
 • Przypadki, w których następuje korekta kosztów uzyskania przychodów w przykładach
 • Leasing – księgowanie opłat leasingowych przy różnych rodzajach leasingu
 • Reprezentacja i reklama
 1. Środki trwałe
 • Środek trwały
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnej i prawnej
 • Ujawnienie środka trwałego
 • Środki trwałe używane przez poprzedniego właściciela – wycena, ustalenie wartości początkowej
 • Odpisy amortyzacyjne
 • Rodzaje amortyzacji
 • Remont a modernizacja
 • Amortyzacja jednorazowa
 • Amortyzacja w praktyce
 • Likwidacja, zbycie, utrata środka trwałego
 • Utrata własności technologicznych środka trwałego
 • Przykłady operacji wiązanych z amortyzacją
 1. System podatkowy w Polsce
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatki i opłaty lokalne
 • podatek od spadków i darowizn
 • podatek rolny i leśny
 • podatki – akcyzowy, od gier, tonażowy i od wydobycia niektórych kopalin
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych
 • Przychody w podatkach dochodowych
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Opodatkowanie dochodów z zagranicy. Unikanie podwójnego opodatkowania. Podmioty powiązane i transakcje z podmiotami powiązanymi.
 • Podatki zryczałtowane
 1. Podatek VAT
 • Ustalenie podstawy opodatkowania i właściwej wysokości stawki podatku. Zwolnienia
 • Kasy rejestrujące
 • Dokumentowanie obrotu
 • VAT w obrocie międzynarodowym
 • VAT do odliczenia i do zwrotu

Metodyka ewaluacji:

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie:

 • Pre i post testów
 • Zadań wdrożeniowych
 • Wniosków z cause study
 • Ankiet ewaluacji

Prowadząca: Marta Niziołek

ver:uwdud9rau2c9zpn0hxm2