Od 01.09.2019 opłatą recyklingową objęte zostały wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy, tzw. zrywek. Sprzedawcy natomiast będą mają obowiązek przekazywania wpływów z pobranej opłaty recyklingowej w cyklu kwartalnym. Ponadto, od przyszłego roku będą mieli obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, przy czym w przypadku przedsiębiorców prowadzących więcej niż jedną jednostkę handlową ewidencja będzie musiała być prowadzona oddzielnie dla każdej z nich.
1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzające obowiązek pobierania przez prowadzących jednostki handlowe opłaty recyklingowej od oferowanych przez nich lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Powyższą opłatą zostały objęte torby o grubości do 50 mikrometrów, z wyłączeniem tzw. bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli toreb o grubości do 15 mikrometrów służących do bezpośredniego pakowania żywności oferowanej najczęściej luzem (tzw. zrywek).
Oczywiście uzasadniając wprowadzone zmiany ustawodawca stwierdził iż po analizie wstępnych wstępnych danych z pierwszego roku obowiązywania opłaty recyklingowej daje się zauważyć tendencję oferowania przez prowadzących jednostki handlowe, w miejsce toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, toreb z tworzywa sztucznego o nieco większej grubości, np. 51 mikrometrów. Tym samym torby te nie podlegają opłacie recyklingowej i mogą być oferowane przez prowadzących jednostki handlowe za dowolną opłatą lub nawet za darmo. Nie jest to działanie korzystne z punktu widzenia zapobiegania powstawaniu odpadów, bo mimo pewnej redukcji lekkich toreb z tworzywa sztucznego powoduje to wzrost liczby wprowadzanych do obrotu toreb grubszych.
W związku z powyższym postanowiono zmienić przepisy dotyczące opłaty recyklingowej, aby uszczelnić dotychczasowy system😊
Już od 1 września tego roku opłatą recyklingową są objęte wszystkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy (tzw. zrywek) !!!
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:
• lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
• bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności;
Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (tj. o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, czyli od tzw. zrywek), ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.
Dodajmy, że opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo może zostać doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.
Maksymalna stawka opłaty recyklingowej będzie wynosić 1 zł za sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista stawka opłaty jest określona w drodze rozporządzenia – obecnie stawka opłaty wynosi 0,20 zł za sztukę.
Przedsiębiorców w zakresie obowiązku pobrania opłaty od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego kontroluje Inspekcja Handlowa. Kara za niepobierania tej opłaty wynosi, i będzie nadal wynosić, od 500 do 20 000 zł i wymierza ją, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.
Od 01.01.2020r pobrana opłata od „foliówek” będzie wnoszona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Obecnie opłata wnoszona jest do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Przy czym, do opłaty recyklingowej pobranej w 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że opłata recyklingowa będzie pobierana do końca sierpnia 2019 roku na zasadach dotychczasowych, a od 1 września 2019 r. na nowych zasadach, ale przekazywanie pobranej opłaty za rok 2019 odbędzie się na zasadach dotychczasowych, czyli za cały rok do 15 marca 2020 r. a nie w cyklach kwartalnych.
Ponadto, przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, od przyszłego roku będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Przy czym, przedsiębiorca, który będzie prowadził więcej niż jedną jednostkę będzie prowadził ww. ewidencję oddzielnie dla poszczególnych jednostek.
Przedsiębiorca będzie miał obowiązek przechowywać informacje zawarte w ewidencji toreb przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.
Ponadto prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, zobowiązani będą do składania sprawozdań o ilości nabytych i wydanych toreb. Sprawozdanie to obejmie informacje o lekkich i pozostałych torbach na zakupy z tworzywa sztucznego, z wyłączeniem bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Sprawozdania te będą składane od 2020 r. za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) i obejmą po raz pierwszy informacje o torbach nabytych i wydanych w 2019 r., z tym że w przypadku toreb pozostałych, które zostaną objęte opłatą recyklingową od 1 września 2019 r., dane te dotyczyć będą jedynie toreb nabytych i wydanych od 1 września do 31 grudnia 2019 r.
Przedsiębiorcy będą mogli sporządzić ww. sprawozdanie na podstawie dostępnych dokumentów potwierdzających nabycie toreb (np. faktury VAT) oraz wysokości zebranej opłaty recyklingowej.
Obowiązek składania sprawozdań będzie wiązać się z koniecznością uzyskania przez prowadzących jednostki handlowe wpisu do rejestru, ponieważ sprawozdania te będą składane BDO. Część z tych przedsiębiorców jest już zarejestrowanych w rejestrze, najczęściej jako wytwórcy odpadów lub wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach – w takim przypadku będą zobligowani jedynie do złożenia wniosku aktualizacyjnego.
Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wszedł w życie 1 września 2019 r., jednak przedsiębiorcy będą mieli czas na złożenie wniosku o wpis w terminie do 31 grudnia 2019 r. i będą mogli prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.
Brak wpisu do rejestru może skutkować, zgodnie z już obowiązującymi przepisami, nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł.
Opłata recyklingowa za torby foliowe stanowi dla przedsiębiorcy zarówno przychód, jak i koszt uzyskania przychodów. Dodajmy, że kosztem jest tylko wniesiona opłata. Natomiast opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.
Dbanie o ochronę środowiska/czy szukanie kasy w budżecie❓
Pozdrawiam
Marta N