Od 1 września r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, a dokładnie zlikwidowany zostanie warunek, że ich zasiedlenie musi nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.W poprzednim stanie prawnym przepis mówił że pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej➡ 30% wartości początkowej👌Przepis okazał się niezgodny z dyrektywą VAT. Obecnie przepisy uzależniają zwolnienie z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Po zmianie przepisów od 01.09.2019 odstąpiono od warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie budynków, budowli lub ich części następuje w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu. Ponadto doprecyzowano, że pierwsze zasiedlenie poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, obejmuje również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. Definicja pierwszego zasiedlenia jest istotna z punktu widzenia możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 i w tym zakresie brzmienie przepisu na dzień powstania obowiązku podatkowego przesądza o zastosowaniu zwolnienia lub jego niezastosowaniu.Odstąpienie od powiązania pojęcia „pierwszego zasiedlenia” z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu będzie skutkować w niektórych wypadkach wcześniejszym pierwszym zasiedleniem budynku, budowli lub ich części (np. w przypadku, gdy ich oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi nie następowało w wykonaniu czynności opodatkowanych, albo gdy właściciel po ich wybudowaniu lub ulepszeniu wykorzystywał je na własne potrzeby, a w konsekwencji wpłynie na stosowanie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a. Nowela nie wprowadza zmian dotyczących warunku wiążącego istnienie ulepszenia z poniesieniem wydatków stanowiących 30% wartości początkowej. Nadal przepisy ustawy o VAT odnoszą się do ustawy o podatku dochodowym w kwestii kwalifikacji „ulepszenia” i nadal ma znaczenie wartość wydatków (30% wartości początkowej). Kwalifikacja wydatków dotyczących ulepszenia jak widać ma duże znaczenie z punku widzenia zastosowania ewentualnego zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości.
Pozdrawiam❗
Marta N