Uszczelnianie systemu VAT, czyli starania rządzących skierowane na uzyskanie jak największych wpływów z tego podatku, niezbędnych do pokrycia rosnących wydatków Skarbu Państwa trwa 😊. Jednym z pomysłów służących temu celowi jest wprowadzenie obowiązkowego split payment.
Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. jako dobrowolny. Jednakże zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 listopada 2019 r. zlikwidowany ma zostać mechanizm odwrotnego obciążenia. W jego miejsce wprowadzona zostanie instytucja podzielonej płatności. Nie obejmie jednak wszystkich podatników.
Zgodnie z powołaną ustawą likwidacji ulegają załączniki 11, 13 i 14 do ustawy o VAT i zostaną one zastąpione załącznikiem nr 15 (150 pozycji).
Podzielona płatność ulegnie ponadto rozszerzeniu na szereg towarów nie objętych do tej pory ani odwrotnym obciążeniem ani odpowiedzialnością solidarną, gdyż nie były zawarte w załącznikach 11, 13 i 14 do ustawy o VAT. Tytułem przykładu wymienić można: węgiel kamienny, węgiel brunatny, komputery, aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe oraz szereg części samochodowych i motocyklowych.
Zgodnie z przepisami, obowiązkowym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte płatności w tzw. relacjach B2B, a dotyczące faktur dokumentujących transakcje, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty (to kwota po przekroczeniu której występuje obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym), i w których wskazano transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w dodawanym załączniku nr 15. Transakcje opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Czyli transakcje poniżej 15 000 zł, objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.
Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie informacja zamieszczona na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”. Dopisek taki służyć ma łatwemu i jednoznacznemu zidentyfikowaniu przez nabywcę, kiedy zastosować musi specjalny komunikat przelewu. Sankcja za brak takiej adnotacji będzie wynosiła 30% podatku wykazanego w dokumencie sprzedaży. Kara dotknie także nabywcę, który mechanizmu split payment nie zastosuje.
Należy dodać, że zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym możliwe będzie opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT – jak to ma miejsce obecnie – ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS.
Niestety z rachunku VAT nie będzie możliwe regulowanie podatku od nieruchomości jak również dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami VAT tego samego podatnika obsługiwanymi przez różne banki. Możliwe stanie się stosowanie mechanizmu split payment do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury oraz dokonywanie jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.